Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Makroekonomik İlişkiler ve Harcamalar

Ekonomik Faaliyetlerin Çerçevesi

Ekonomik Karar Birimleri ve Faaliyetleri

1.    Hanehalkları: Ekonomide tüketim kararını veren birimlerdir.
2.    Firmalar: Ekonomide üretimin organizasyonunu yapan, mal ve hizmetleri üretip piyasada satan birimlerdir.
3.    Devlet:
Özel nitelikli mal ve hizmet üretmeyen kamu hizmetleri üreten kesimdir.
4.    Dış âlem:
Ülkenin ekonomik birimlerinin ilişkide bulunduğu diğer tüm ülkelerin ekonomik karar birimlerini temsil eden bir kavramdır.

Mübadele ve Piyasalar 

Mübadele veya değişim, ekonomik birimler arasında malların, faktörlerin (ve faktör hizmetlerinin) ve alacak haklarının el değiştirmesidir. 

Piyasa: Değişimin gerçekleştiği her türlü ortamdır. Başlıca dört piyasa­nın varlığı kabul edilecektir: Mal piyasası, Emek piyasası, Para piyasası, Tahvil piyasası. 

DEVRİ AKIMLAR MODELİ 

Modelin temelinde Quesnay'in Ekonomik Tablosu vardır. Quesnay, tablosunu hazırlarken kanın vücuttaki dolaşımından ilham almıştır.

1)    Tasarruf ve Yatırımın Olmadığı İki Kesimli Bir Ekonomi Yalnız tüketim harcaması (C) yapıldığı için, milli hasıla (Y), Y=C. dir.
2)    Tasarruf ve Yatırımları İçeren İki Kesimli Bir Ekonomi
Yalnız tüketim (C) ve yatırım (I) harcaması yapıldığı için, Gayrisâfi Milli Hâsıla (Y) iken, Y=C+l'dır.
3)    Devletin Bulunduğu Üç Kesimli Kapalı Bir Ekonomi Toplam harcamalar
Özel (hanehalkı) tüketim harcamaları (C), özel (firma) yatırım harcamaları (I) ve devlet harcamaları (G). Bu durumda Gayrisâfi Milli Hâsıla (Y). Y=C+I+G olmaktadır
4)    Dört Kesimli Açık Bir Ekonomi
Toplam harcama = Yurtiçi tüketim + Yurtiçi yatırım + Devlet harcaması + (ihracat - ithalat) tır. Yâni, GSMH = Y=C+I+G+ (X-M) dir. 

TÜKETİM VE TÜKETİM FONKSİYONU 

Tüketim: Toplumdaki tüm bireylerin doğrudan doğruya ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetleri kullanma eylemidir. Tüketim harcamaları, bu eylemi gerçekleştirebilmek için yapılan parasal ödemelerin toplamından oluşmaktadır. Tüketim harcamaları (C) harcanabilir gelire (Yd) bağlıdır.  

Tüketim harcamasını etkileyen faktörler:  

a) Reel Faiz Oran
b)  Hane halkı Yaş Ortalaması
c)  Gelecekte Beklenen Gelir
d)  Net Aktiflerin Reel Değeri
e)  İnsan Karakteri
 

Tüketim Fonksiyonu: Toplumdaki tüm bireylerin tüketim harcamala­rı ile harcanabilir gelir arasındaki ilişkiyi kuran noktaların birleştirilmesiyle elde edilir. C = f(Yd) şeklinde ifade edilebilir. Gelir arttıkça tüketim de artar, ancak tüketimdeki artış hızı gelirdeki artış hızından daha yavaş olur. 

Otonom Tüketim 

Bir ekonomide içinde bulunulan dönemin geliri ile ilgisi olmayan ve gelir sıfır dâhi olsa yapılan tüketim harcamasıdır. 

Keynesyen Tüketim Eğrisi

(C = f(Yd) Eğrisinin şeklinden tüketimin gelirle pozitif ilişkili olduğu ancak gelirden daha yavaş arttığı anlaşılır. Tüketim Doğrusu ve Denklemi C = Co + cYd C: Tüketim C0: Otonom Tüketim c: Marjinal Tüketim Eğilimi Yd: Harcanabilir Gelir. 

Marjinal Tüketim Eğilimi: (AC / AYd) iktisadi anlamı ise, gelirdeki birim değişimin tüketim harcamalarında ne ölçüde değişim yaratacağının ölçüsü olmasıdır. 

Ortalama Tüketim Eğilimi: Ortalama tüketim eğilimi (otüe) belirli bir gelir düzeyinin ne kadarının tüketim harcamalarına ayrıldığını gösterir.

otüe = C/Yd 

Modern Tüketim Teorileri 

1)  Ömür Boyu Gelir Teorisi: Bireylerin tüketim ve tasarruflarını ol­dukça uzun dönemler için planladıkları varsayılır. Öyle ki bireyler bütün ömürleri boyunca yaptıkları tüketimden en büyük toplam faydayı elde etmeye çalışırlar. 

2)  Sürekli Gelir Hipotezi: M. Friedman'ın ortaya koyduğu bu teoriye göre kişiler tüketim davranışlarını câri gelir seviyelerine değil sürekli veya uzun dönem tüketim olanaklarına göre ayarlar. Tüketim câri harcanabilir gelire değil sürekli gelire bağlıdır. 

TASARRUF VE TASARRUF FONKSİYONU 

Tasarruf: (S) makroekonomik açıdan Harcanabilir Gelirin (Yd) tüketil­meyen kısmıdır. Onun için S = Yd - C yazılır. Tasarruf fonksiyonu S = f(Yd) dir. Otonom Tasarruf gelir olmasa da yapılan tasarruftur ve otonom tüketi­min kaynağıdır. Marjinal tasarruf eğilimi (s) harcanabilir gelirdeki birim deği­şikliğin tasarrufta yarattığı değişikliğin değeridir.

s = AS / AYd 'dir. S = So + s Yd 

Ortalama Tasarruf Eğilimi: Belirli bir gelir düzeyinin ne kadarının tasarrufa ayrıldığını gösterir.

otase = S / Yd' dir.

Marjinal tüketim eğilimi + marjinal tasarruf eğilimi = 1 eşitliğinin yanısıra, ortalama tüketim eğilimi + ortalama tasarruf eğilimi = 1 dir.

YATIRIM: Mal ve hizmet üretilebilmesi için gereken yeni veya ek üre­tim tesislerinin kurulması ile envanterlere (stoklara) yapılan ilaveler, yatırım harcamaları ise bu işlerin gerçekleştirilmesi için yapılan ödemeleri ifade et­mektedir.

Yatırım Türleri 

Yatırımların önemli bir bölümü milli gelirden bağımsız olarak yapılmaktadır. Bu tür yatırımlara "otonom yatırım" (lo) denir.

Yatırım talebi sermayenin marjinal etkenliğinden de etkilenir. Sermayenin belirli bir dönem sonunda girişimciye sağlayacağı gelirin yatırım tutarı­nın oranına sermayenin marjinal etkenliği denir. Sermayenin marjinal etkenliği, yatırım miktarı arttıkça azalır.

Yatırımcı faiz oranı (i) ve sermayenin marjinal etkenliğinin (r) ise i>r ise yatırımdan vazgeçer, i = r kararsız kalır r > i ise yatırımı gerçekleştirme kararı alır.

Uyarılmış Yatırım: Milli gelirdeki değişmelerden etkilenen yatırımdır.

Otonom yatırım + Uyarılmış yatırım = Toplam yatınm

Marjinal yatırım eğilimi (b), milli gelirdeki birim değişikliğin yatırım harcamalannda yaratacağı değişikliktir.

mye = b = AS/AY

Ortalama yatırım eğilimi (oye) ise belirli bir milli gelir düzeyinde (Y) milli gelirin hangi oranında yatırım harcaması (i) yapıldığını gösterir.

oye = l/Y 

KAMU HARCAMALARI 

Devlet, diğer ekonomik birimler gibi çeşitli amaçlarla bir takım harcama­lar yapar. Bu harcamalara genel olarak kamu harcamaları denir. Personel ödemeleri cari harcamalara otoyol, liman vb. alanlardaki harcamalar yatı­rım harcamalarına, emekli, dul, yetim ve öğrencilere yapılan (öğrenci kredi­si) aktarımlar da transfer harcamalarına örnektir.

Vergiler: Vergilerin gelir düzeyinden bağımsız olanlardan (dolaylı ver­giler) ibaret olduğunu varsayarsak vergi fonksiyonunu (T = To) yalnız otonom vergilerden oluşur.

Marjinal vergi eğilimi = AT / AY olup, gelirdeki birim artışın gelire bağlı vergide yarattığı artışı göstermektedir. 

DIŞ TİCARET 

ihracat: Yurt dışına sunulan mal ve hizmetlere ilişkin harcamalar ihra­cat harcamaları olarak bilinir.
İthalat:
Toplam talep ve harcamalar üzerinde ihracatın tam tersi yönde bir etki yapmaktadır. Çünkü yurt dışına yönelik harcama akımına yol açmak­ta, böylece toplam harcamalarda eksilmeye neden olmaktadır.

İthalat fonksiyonunun : M = Mo + mY şeklinde ifade edebiliriz. Burada (Mo) Otonom İthalatı göstermektedir. Ülkenin geliri sıfır dâhi olsa yaptığı ithalattır. (m) Marjinal ithalat eğilimi olup, gelirdeki birim artışın ithalatta yarataca­ğı artışın ölçüsüdür. m = AM / AY'den bulunabilir. 

DENEME SORULARI 

1.  Aşağıdakilerden hangisi ekonomik karar birimlerinden biri değildir?

A) Hanehalkı     B) Firma    C) Devlet      D) Dış alem E) Bankalar 

2.   Aşağıdakilerden   hangisi   tüketimin   başlıca   faktörlerden biri değildir?

A) Reel faiz oranı     B) Nominal faiz oranı  C) Hanehalkı yaş ortalaması   D) İnsan karakteri   E) Gelecekte beklenen gelir 

3.  Tüketim harcamaları aşağıdakilerden hangisinin bir fonksiyonudur?

A) Harcanabilir gelirin B) Nominal gelirin C) Milli gelirin D) Reel GSMH'ın   E) Tasarrufun 

4.   Bir ekonomide içinde bulunulan dönemin geliri ile ilgisi olmayan tüketim harcamasına ne ad verilir?

A) Cari Tüketim B) Otonom tüketim C) Harcanabilir gelir D) Bağımsız gelir   E) Zorunlu harcama 

5.  AC / AYd ile ifade edilen kavrama ne ad verilir?

A) Marjinal Tüketim Oranı    B) Marjinal Tasarruf Oranı C) Marjinal Gelir Oranı
D) Ortalama Tüketim Oranı   E) Ortalama Tasarruf Oranı
 

6.  Sürekli Gelir Hipotezi aşağıdaki   iktisatçılardan hangisine aittir?

A)J.M.Keynes   B) D.Rıcordo C) A. Smıth   D) M Friedman  E) Hicks 

7.   Marjinal tasarruf eğilimi 0.75 ise marjinal tüketim eğilimi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 0.25       B)0.35              C) 0.45              D) 0.75           E)

8.   Yatırım harcamalarının milli gelirdeki değişmelerden etki­lenmeyen kısmına ne ad verilir?

A) Otonom Tüketim B) Safi yatırım C) Net yatırım D) Otonom yatırım    E) Brüt yatırım 

9.  Personel harcamaları aşağıdakilerden   hangisine   örnek teşkil eder?

A) Uyarılmış harcama B) Otonom harcama C) Cari harcama D) Yatırım harcaması E) Transfer harcaması 

10.  Bir ülkede milli gelir, 800 milyon dolar arttığında ithalat 40 milyon dolar artıyor ise marjinal ithalat eğilimi yüzde kaçtır?

A) 5               B)10               C)15               D) 20              E) 25

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Sağlık Bilgileri