Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Osmanlı Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Hizmet Ekonomisi
Kalkınma Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Borsa ve Yatırım
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Ders Notları
Ekonomi Düşünürleri
Genel Ekonomi Soruları
Özel İstatistik Arşivi
Özel İktisat Konuları
Açık Öğretim İktisat
Ekonomi Kurumları
Kamu Yönetimi
Kamu (Devlet) Maliyesi
Sigortacılık Konuları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomi Ve İşletme Açısından Yatırım Nedir, Yatırım Finansman 

Bir işletmeyi kuran her girişimci yatırım yapmaktadır. Örneğin, bir bakkalın yaptığı yatırım; satın alınan dükkân, yaptırılan vitrinler, tezgâh, dolap ve buzdolabı gibi unsurlardan oluşur. Ayrıca işletme malzemesini ve devamlı olarak alıcı için hazır bulundurulacak mal stokunu da yatırım sayabiliriz. Yine bir çimento fabrikasında tüm sabit tesisler ve değerler (bina, makina, donanım), taşıt araçları, ambar stokları da yatırıma girer.

Yatırım birkaç anlamda kullanılır: 

Finansal Yatırım 

a.   Ekonomi   literatüründe   en   geniş   anlamda   yatırım; bir dönem içinde üretilen malların tüketiminden sonra gelecek devreye ak­tarılan kısmıdır. Bu tanıma göre, stok artışları, diğer bir deyişle, belli bir dönem içinde üretimi tamamlanıpta üreticiden tüketiciye geçemeyen tüm tüketim malları, hammadde ve aramalı miktarlarındaki artışlar yatırım sayılır. Ancak ulusal muhasebe hesaplarında stok ha­reketleri gösterilmediği için, stoklardaki artışlar yatırım olarak dik­kate alınmamaktadır. Buna göre, ülkemizde kabul edilen anlamıyla yatırım; "bir dönem içinde üretim mallarına veya sermaye teçhizatına yapılan ilavelerdir". Yine ekonomi literatüründe yatırım, ulusal gelirin yeni üretim birimleri (işletmeler) kurmak veya eskiyen üniteleri yenilemek için ayrılan kısmı anlamındadır. 

b.     İşletme bilimi açısından yatırım; sabit sermaye yatırımları (duran varlıklara yatırım) ve stok yatırımları olarak iki kısımda düşünülebilir. 

Yatırım ve Kalkınma 

Sabit sermaye yatırımları, sabit değerlere veya varlıklara yapılan ilaveler olarak tanımlanır. Sabit sermaye yatırımlarına örnek olarak; sabit sermaye malları, makina, yapı tesisleri, donatım, ulaştırma araçları ve bunlar gibi ömrü uzun üretim araçlarıdır. Sabit sermaye yatırımları başlıca iki gruba ayrılır: Birincisi, yapı, tesis ve onarımlar gibi inşaat yatırımları ve ikinci grup ise makina ve teçhizat yatırımlarıdır. Birinci gruptaki inşaat yatırımlarına örnek olarak; arazi düzenlenmesini, üretimde kullanılan her türlü inşaat işlerini, bakım-tamir ve büyük onarım işlerini verebiliriz. Üreticinin, üretim sürecinde bir yıldan uzun zaman kullanılmak üzere satın aldığı veya imal ettiği makina ve teçhizat malzemesi, yatırım sayılabilir. Yine fabrika binaları, uzun ömüriü üretim cihazları üretimde kullanılan taşıtlar, gemiler, uçaklar, diğer uzun ömürlü aletlerin imali ve sahip olunuşu yatırım sayılır.

Stok yatırımları da genel yatırım tanımına dahildir. Zira stoklar üretim mekanizmasının bir parçasıdır. Devamlı, düzenli ve rasyonel bir üretim ve dağıtım için optimal düzeyde hammadde, yarı ve tam mamul stokların varlığı zorunludur. Bu amaca hizmet ettiği sürece stoklar geniş anlamda bir üretim aracıdır. 

İktisat Yatırım 

c.    Müteşebbis ya da girişimci açısından yatırım; nakdi veya parasal sermayenin makina, teçhizat, donatım ve ulaştırma araçları gibi sabit yatırmjara dönüşümüdür. İşletmeye yatırılan bu parasal sermaye amortisman ve kârlarla tekrar parasal sermaye biçimine dönüşecek ve müteşebbise geri gelecektir. 

d.    Finansman biliminde yatırım; gelir getirmeyen nakit varlığın, örneğin paranın, daha az likit aktiflere çevrilerek, gelir geti­rir duruma dönüşmesidir. Müşterilerin ödedikleri paralarla bir ban­kanın Devlet Tahvili satın alması, bir yatırımdır.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Since 2005