Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Osmanlı Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Hizmet Ekonomisi
Kalkınma Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Borsa ve Yatırım
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Ders Notları
Ekonomi Düşünürleri
Genel Ekonomi Soruları
Özel İstatistik Arşivi
Özel İktisat Konuları
Açık Öğretim İktisat
Ekonomi Kurumları
Kamu Yönetimi
Kamu (Devlet) Maliyesi
Sigortacılık Konuları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para ve Banka Cevaplı Test Soruları 

1)   Para yaratan finansal aracı kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Ticari Bankalar

B)  Kalkınma Bankaları

C)  Aracı Kurumlar

D)  Döviz Büroları

E)  T.C. Merkez Bankası 

2)  Genel fiyat düzeyinin sürekli olarak düşme eğiliminde olması durumunda aşağıdaki kavramların hangisinin varlığından bahsedilir?

A)  Enflasyon

B)  Deflasyon

C)  Devalüasyon

D)  Revalüasyon

E)  Stagflasyon 

3)  Bir ekonomide enflasyonun ekonomik durgunlukla birlikte olması durumuna ne ad verilir?

A)  Enflasyon

B)  Deflasyon

C)  Devalüasyon

D)  Revülüasyon

E)  Stagflasyon 

Para ve Banka Ders 

4)  Bir ülke parasının başka bir ülke parasına dünyanın her yerinde serbestçe çevrilebilme özelliğine verilen ad nedir?

A)  Döviz

B)  Farite

C)  Kur

D)  Korvcrtibilite

E)  Kambiyo 

5)   Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının para arzını denet­leme araçlarından biri değildir?

A)  Açık piyasa işlemleri

B)  Munzam Karşılık Oranları

C)  Reeskont Oranı

D)  Disponobilite Oranı

E)  Amortisman Oranı 

6)   Ülkemizde bankalar hengi hukuki şirket formunda kurulabilir?

A)  Limited Şirket

B)  Anonim Şirket

C)  Kollektif Şirket

D)  Holding Şirket

E)  Komandit Şirket 

Para Banka Kredi 

7) Ülkemizde kurulacak bankaların sermayeleri kaç TL'den az olamaz?

A)  5 Milyar

B)  20 Milyar

C)  5 Trilyon

D)  20Tirilyon

E)  50 Milyar 

8)  Bankalarda oluşan, üzerine çek keşide edilebilir mevduata veya banka sisteminin yarattığı satın alma gücü imkanına ne ad verilir?

A) Emisyon

B) Çek Parası (') Kaydı Para

D)  Kağıt Para

E) Tasarruf Mevduatı 

9) Aşağıdakilerden hangisi paranın fonksiyonlarından biri değildir?

A)  Mübadele aracı olmak

B)  Değer ölçüsü olmak

C)  Tasarruf aracı olmak

D)  Karşılaştırabilir olmak H) Ödeme aracı olmak 

10)  T.C.M.  Bankası  kurulmadan  önce  ülkemizde  para  çıkarma (emis-yon) ve veznedarlık işlerini han-gi banka yapmaktaydı?

A)  İş Bankası

B)  Ziraat Bankası

C)  Emlak ve Kredi Bankası

D)  Osmanlı Bankası

E)  İstanbul Bankası 

11) Stagflasyon aşağıda verilen durumlardan hangisidir?

A)  Ekonominin üretim kapasitesinin azalması

B)  Ekonomide kamu kesiminin ağırlığının düşmesi

C)  İşsizliğin artması ve verimliliğin düşmesi

D)  Ekonomide toplam planlanmış yatırımlarda bir değişme olması

E)  Görece yüksek işsizlik ve fiyat düzeylerinin yavaş büyüme ile bir arada ortaya çıkması 

12) Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının, bankaların kredi hacmini sınırlamak için başvuracağı bir yöntemdir?

A)  Reeskont oranlarını düzenlemek

B)  Kredi limitlerini ayarlamak

C)  Munzam karşılık oranlarını belirlemek

D)  Faiz oranlanın belirlemek

E)  Açık piyasa işlemleri 

Para Banka Notları ve Soruları 

13) Hangisi Merkez Bankasının açık piyasa işlemidir?

A)  Para basmak

B)  Bankalara kredi vermek O Hazineye avans vermek

D)  Tahvil alıp satmak

E)  Döviz alıp satmak 

14) - Durgunluk içinde enflasyon - Paranın değer kazanması

Aşağıdakilerden hangi ikisi yukarıdaki durumlara uygundur?

A)  Devalüasyon - Stagflasyon

B)  Stagflasyon - Revalüasyon

C)  Discnflasyon - Deflasyon

D)  Stagflasyon - Enflasyon

E)  Stagflasyon - Devalüasyon 

15) Banka parasının diğer adı nedir?

(DPT: 1992)

A)  Mevduat

B)  Kredi

C)  Kay d i Para

D)  Nakdi Olmayan Para

E)  Banknot 

16)  Bir yıl ve daha kısa süreli fonların buluştuğu piyasaya ne ad ve rilir?   (DPT: 1992)

A)  Para Piyasası

B)  Sermaye Piyasası

C)  Döviz Piyasası

D)  Altın Piyasası

E)  Kredi Piyasası 

Para ve Bankacılık Soruları 

17)  "Kötü para iyi parayı kovar." özdeyişi hangi yasa olarak bilinir?

A)  Malthus Yasası

B)  Say Yasası

C)  Gresham Yasası

D)  King Yasası

E)  Marx Yasası 

18) Aşağıdakilerden hangisi mevduat ve ticaret bankalarının kredi iş­lemlerinden değildir?

A)  İpotek karşılığı açılan krediler

B)  Banka kefaleti

C)  Akreditif

D)  Emtia ve senet karşılığı açılan krediler

E)  Açık kredi 

19) Aşağıda verilenlerden hangisi bir enflasyon çeşidi değildir?

A)  Arz enflasyonu

B)  Talep enflasyonu

C)  Hiperenflasyon

D)  Fiyat enflasyonu

E)  Maliyet enflasyonu 

20) Üretim girdilerinin birinin veya bir kaçının genel fiyatlar sevi­yesini yükseltmesine ne ad verilir?

A)  Talep Enflasyonu

B)  Dört Nala Enflasyon

C)  Fiyat Enflasyonu

D)   Maliyet Enflasyonu

E)  Hiperenflasyon 

21) Ülkemizde Merkez Bankası kuruluncaya kadar bunun görevini yerine getiren banka hangisidir?

A)  Ziraat Bankası

B)  Osmanlı Bankası

C)  İş Bankası

D)  Emlak Bankası

E)  Garanti Bankası 

Para ve Banka Ders Notları 

22) Teknik anlamda banknota ne ad verilir?

A) Temsili Para

B)  Kağıt Para Ç) Mal Para

D)  Kaydi Para

E) Altın Şehadetnamesi 

Para Banka Kredi Ders Notları Soruları 

23) Keynes'in para teorisi aşağıdakiierden hangisini içerir?

A)  Muamele Saiki (Aracı ile)

B)  İhtiyat Saiki (Aracı ile)

C)  Spekülasyon Saiki (Aracı ile)

D)  Yatırım Saiki (Aracı ile)

E)  Tasarruf Saiki (Aracı ile) 

24) MV = P.T. denkliği bir ekonomide neyi temsil eder?

A)  Miktar Teorisini

B)  Mübadele Denklemini

C)  Gresham Yasasını

D)  Ekonomide Toplam Talebi

E)  Say Yasasını 

25)  Aşağıdaki kalemlerden hangisi Mı para tanımı içinde değir len-dir ilmektedir?

A)  Kağıt Para

B)  Nakit (Kağıt Para + Madeni Para)

C)  Nakit + Vadesiz Mevduatlar

D)  Nakit + Vadeli Mevduatlar + Vadesiz Mevduatlar

E)  Nakil + Vadeli, Vadesiz Mevduatlar + Para benzerleri 

26)  İnsanların ellerinde tutmak istedikleri para miktarını aşağıdaki­ierden hangisi etkilemez?

A)  Fiyat düzeyi

B)  Faiz oranı

C)  Reel GSMH

D)  Finansal yenilikler

E)  Döviz fiyatları 

27)  Aşağıdakiierden hangisi para politikasının temel amaçlarından biri değildir?

A)  Tam istihdam

B)  Dış ödemeler fazlası

C)  Fiyat istikrarı

D)  Ekonomik büyüme

E)  Ödemeler Bilançosu dengesi 

28)   Aşağıdakiierden hangisi para politikasının genel araçlarından birisi değildir?

A)  Açık Piyasa İşlemleri

B)  Reeskont Politikası

C)  Resmi Olmayan Öğütler

D)  Zorunlu Karşılıklar Politikaları

E)  Genel Disponibilite 

29)  Ekonomi tam istihdam düzeyinde iken oluşan işsizlik türü aşağı­dakiierden hangisidir?

A)  Yapısal işsizlik

B)  Mevsimlik işsizlik

C)  Gizli işsizlik

D)  Çevrimsel işsizlik

E)  Konjoktürel işsizlik 

30) Dış ticarette Mutlak Üstünlükler Teorisi aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?

A)  Adam Smith

B)  Dav id Ricardo

C)  Kari Marks

D)  Malthus

E)  Abraham Maslow 

31)   Paranın hangi fonksiyonu mal ve hizmetlerin el değiştirmesi sürecini kolaylaştırır ve hızlandırır?

A) Hesap birimi olma

B) İktisat politikası aracı olma

C) Değişim aracı olma

D) Değer muhafaza aracı olma

E) Finansal yeniliklere olanak tanıma 

Para Banka Ders Notu 

32)  Ani mevduat çıkışlarını karşılamak ve karlı yatırım fırsatlarını değerlendirebilmek amacıyla bir emniyet unsuru olarak bankaların ellerinde tuttukları rezervlere ne ad verilir?

A) Zorunlu rezervler

B)   Mutlak rezervler

C)  Kaydi rezervler

D) Serbest rezervler

E)  Kısmi rezervler 

33)    Fiyatların arttığı ve üretimin azaldığı ekonomik durum aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Deflasyon

B)  Enflasyon

C)  Ekonomik canlanma

D) Stagflasyon

E)  Resesyon 

34)   Devletin   vergiler,   kamu   harcamaları   ve   borçlanma   yoluyla ekonomiye müdahale etmesine ne ad verilir?

A) Maliye politikası

B) Para politikası

C)  Büyüme politikası

D)  Dış ekonomi politikası

E) Gelirler politikası 

35) Spekülatif para talebi aşağıdaki durumlardan hangisinde azalır?

A)  Faiz oranı sabit kaldığında

B)  Faiz oranı azaldığında

C) Tahvilin değeri yüksek olduğunda

D) Faiz oranı arttığında

E) İhtiyat amaçlı para talebi azaldığında 

Para Banka Soruları 

36)  Bir ekonomide enflasyon varsa devlet nasıl bir maliye politikası uygulamalıdır?

A)  Korumacı maliye politikası

B) Genişletici maliye politikası

C)  Daraltıcı maliye politikası

D) Devletin müdahale etmediği maliye politikası

E) Deflasyonist maliye politikası 

37) Merkez Bankasının elinde bulunan en esnek para politikası aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Reeskont oranları

B)  Faiz oranlan

C) Açık piyasa işlemleri

D) Transfer harcamaları

E)  Mevduat munzam karşılığı oranları 

38) Para miktarındaki değişikliklerin direkt olarak toplam harcamaları etkileyeceğini savunan iktisatçılar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Neoklasikler

B) Keynesyen

C)  Monetaristler

D) Klasikler

E)  Rasyonalistler

39)   Bankaların Merkez Bankası' mda TL cinsinden tuttukları ihtiyatlara ne ad verilir?

A) Disponibilite

B) Açık piyasa istemleri

C)  Mevduat Munzam karşılığı

D)  Reeskont

E)  Bankalar arası para piyasası alacağı 

40)    Aşağıdakilerden hangisi yabancı özel sermayenin ulusal ekonomiye katkılarından biri değildir?

A)  Reci ücretlerin artması

B) Vergi gelirlerinin azaltması

C)  Üretimin ucuzlaması

D) Yeni mal ve hizmet getirmesi

E) Dışsal ekonomiler yaratması 

41)  Hem mal olarak kullanıldığında bir değere sahip olan hem de değişim aracı olarak kullanılan paralara ne ad verilir?

A) Asli para

B)  Kaydi para

C)  Mal para

D)  İtibari para

E)  Madeni para 

42)   Aşağıdaki  finansal   aktiflerden   hangisi   en   yüksek   likiditeye sahiptir?

A) Gelir ortaklığı senedi

B) Tahvil

C) Hisse senedi

D) Vadesiz mevduat

E) Varlığa dayalı menkul kıymet 

43)  Merkez Bankası kanalı ile piyasadaki mevcut para miktarını azaltmaya veya çoğaltmaya yönelik bir para politikası aracıdır. Piyasada fazla miktarda para varsa (para arzı fazla ise) Merkez Bankası tahvil satarak piyasadaki fazla parayı toplar. Para miktarı az ise daha önce sattığı tahvilleri geri alıp karşılığında para vererek piyasadaki para arzını (miktarını) artırır. BU merkez bankasının uyguladığı hangi araçtır?

A) Mevduat munzam karşılığı

B) Açık piyasa işlemleri

C)  Menkul kıymet işlemleri

D)  Devlet borçlanması

E)  Reeskont oranı uygulaması 

44)    Para politikasını yürüten organların istedikleri ekonomik amaçlara ulaşabilmek için para ve kredinin sektörler arasında hangi oranlarda dağılacağı konusundaki öncelikleri saptar. Ekonomik kalkınmaya önemli katkıları olan ve öncelikle gelişmesi gereken sektörlere krediler öncelikli verilirken düşük faiz gibi kolaylıklar sağlanır. Merkez bankasının yürüttüğü bu politikaya ne ad verilir?

A) Mevduat munzam karşılığı politikası

B) Açık piyasa işlemleri politikası

C)  Menkul kıymet işlemleri politikası

D)  Devlet borçlanma politikası

E) Selekti!" Kredi politikası 

45)  Farklı gelir düzeylerinde para arzı ile para talebinin birbirine eşit olduğu noktaların birleştirilmesi ile elde edilen eğri aşağıdakilerden hangisidir?

A) LM eğrisi

B) Teklif eğrisi

C) Talep eğrisi

D) IS eğrisi

E) Arz eğrisi 

46)  Faiz oranları ile gelir düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyan eğri aşağıdakilerden hangisidir?

A)  LM eğrisi

B) Teklif eğrisi

C) Talep eğrisi

D) IS eğrisi

E) Arz eğrisi 

47)   Para arzının para talebine ve yatırımların tasarruflara aynı anda eşit olduğu noktada ekonominin genel dengesi kurulmuş olur. Bu aşağıdaki hangi iki eğrinin kesiştiği noktada mümkün olur?

A)  IS ve LM eğrilerinin kesiştiği noktada

B) Arz ve talep eğrisinin kesiştiği noktada

C) Toplam arz ve toplam talep eğrisinin kesiştiği noktada

D) Yatırım ve harcama eğrilerinin kesiştiği noktada

E)  Üretim olanakları eğrisi ile gelir eğrisinin kesiştiği noktada 

48)   Merkez Bankası, geçerli saydığı en az üç imzayı taşımak koşuluyla, belirlenecek esaslar çerçevesinde bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları vadelerine en çok kaç gün kalmış olması koşuluyla reeskonta kabul edebilmektedir?

A) 30 gün

B) 60 gün

C) 90 gün

D) 120 gün

E) 150 gün 

49) Say Yasasına göre para hangi amaçla talep edilir ?

A) Spekülasyon

B) Tasarruf

C)  İhtiyat

D) Değer saklama

E) Değişim 

50)  Paranın zamanlar-arası fiyatına ne ad verilir?

A) Ons

B) Faiz

C) Arbitraj

D) Döviz

E)  Kur

PARA VE BANKA CEVAPLI TEST SORULARI 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

E

B

E

D

E

B

D

C

D

A

E

C

D

B

C

16

17

18

19

29

21

22

23

24

25

26

27

28

I

29

30

A

C

B

A

D

B

B

D

A

C

E

B

C

A

A

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

C

D

D

A

D

C

C

C

C

B

C

D

B

E

A

46

47

48

49

50

 

D

A

D

E

B

 

                                                               

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Sağlık Bilgileri

Since 2005