Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hizmet Sektörü ve Büyüme 

Yakın tarihlerde iktisatçılar bu gelişmeyi tekrar tartışmaya başlamışlardır. Hatta, gelişen ülkeler de dahil olarak üzere ülkelerin birçoğunda GSMH'nın %40'la %70 arasındaki kısmı hizmet sektörlerinden sağlanmaktadır. Ülkelerin birçoğunda hizmet sektörü GSMH'ya yaptığı katkı bakımından endüstri sektörünü geçmektedir. ikinci bir görüşe göre, hizmet sektörlerinde "bilgi teknolojisi"yle adeta bir devrim yaşanmakta, bu da tartışmalara yeni boyutlar getirmektedir. Özellikle haberleşme alanında yoğun ölçüde kompütürlerin kullanılması, birçok hizmetlerin ticari bir karakter kazanmasına neden olmaktadır. Böy­lece, hizmet sektörlerinde ulaşım maliyetleri hızla düşmekte ve hizmet sektörü üretimi daha çok ticari bir karakter kazanmaktadır. Özellikle ABD'nin, hizmetlerle ilgili ticari pazarlıkların Uruguay Turu çerçevesi içerisinde ele alınması teklifi, hizmet sektörleri ticaretinde çok hızlı bir gelişmeye neden 0lmuştur.

Savaş sonrası son elli yılda, hizmet sektörü dünya ekonomisinde çok hızla artan bir rol oynamıştır. Örneğin, ABD'de toplam yaratılan işlerin %50'sinin altında olan hizmet sektörü oranları, toplam yaratılan işlerin %80'ini oluşturacak bir seviyeye yükselmiştir. Özellikle, bu büyümenin 1/3'ü son on yılda ortaya çıkmıştır. istihdamda dikkati çekici gelişmeler mali hizmetlerde, sağlık alanında, haberleşme, gıda, sigorta, ulaşım, altyapı, has tane, eğlence ve benzeri alanlarda görülmüştür. Esas itibariyle, ulaşım, mal, hizmetler, haberleşme alanlarında teknolojik yapılan, mallar ve yasal çerçeve koklu bir değişim göstermiştir. Bu degışmeler yenı küresel piyasaları ortaya çıkışına neden olduğu gibi, hizmet sektörlerini keskin bir rekabetin içine de itmiştir. 

Artan rekabet ve gelişen haberleşme, tüketicinin üretim ve hizmetler beklediği kaliteyi hızla yükseltmiştir. Bu nedenle, yakın tarihlerde hizmet firmaları tüketici tatminine ve hizmetin kalitesine daha fazla ilgi duymak zorunda kalmıştır. Bu gelişme beraberinde verimlilik ve kalitenin artışına, hizmetlerin maliyetinin düşüşüne ve teknolojide hızlı değişmelere nede, olmuştur. Gerçekten, hizmet sektörü işletmeleri üretim süreçlerini daha fazla imalat sanayiine benzer yapılara dönüştürmeye başlamışlardır. Bun ilaveten imalat sanayi işverenleri iç ve dış tüketiciler için daha fazla satı sonrası hizmetler sağlamaya başlamışlardır. Böylece, tüketiciye yüksek kaliteli mal satmak ve bunu etkin bir hizmetle bütünleştirmek çok önemli b unsur haline gelmiştir. 

Aslında, teknolojik devrimler ve dünya çapında ekonomilerin yeniden yapılanması, özellikle son yirmibeş yılda ekonomik ve sosyal açıdan Batılının gelişmiş toplumlarında köklü değişmelere neden olmuştur. Bu yapısal değişmeler, özellikle istihdamın ve meslek yapılarının dikkati çekici bir şekilde farklılaşmasına yol açmıştır. Böylece, endüstri-ötesi veya bilgi çağı toplum yapılarında yeni dönüşümlerle karşılaşılmıştır. Bu yeni yapılar, mallardan hizmetlere bir keskin dönüşle, yönetici ve meslek sahibi insanları artışıyla, tarım ve imalat sanayi sektörlerindeki işlerin azalışıyla kendisi ortaya koymuştur. Özellikle ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Kanada gibi "G-8" diye anılan ülkelerde son yetmiş yılda istihdamın ve mesleki yapıların keskin bir biçimde değiştiği gözlenmektedir.     

İleri sürüldüğüne göre, endüstri-ötesi dönüşümle ilgili teoriler temelde önemli değişkeni varsaymaktadır: 

1-     Verimlilik ve büyümenin kaynakları esas itibariyle bilgidir,

2-    iktisadi faaliyetler mal üretiminde hizmetlerin dağılımına doğru dönüşecektir. Tarım istihdamının azalmasını imalat sanayiinin daralması takip edecektir: Hizmet sektörlerindeki işlerin artışıyla toplam istihdamın daha büyük bir kısmı hizmet sektöründen sağlanacaktır. Ekonominin hızlı gelişmesiyle istihdam ve üretimde hizmet sektörü egemen bir hale gelecektir

Bu yeni ekonomik yapıda -bilgi sahibi mesleklerin önemi hızla artacaktır. Yönetici, teknik ve profesyonel meslekler diğer mesleklere na­zaran daha hızlı büyüyecek ve yeni sosyal yapıların özünü oluş­turacaktır.
 
Hizmet Ekonomisi Kavramı ve Sektör'ün Niteliği
Hizmet Sektörünün Genişlemesi
Hizmet Sektörü ve Büyüme
Hizmet Sektörü ve Bilgi Toplumu
Hizmet Sektörü ve Verimlilik
Hizmet Sektörü Hipotezleri
Gelişmeye Açık ve Durgun Sektörler

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri