Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomik Konjonktür

Konjonktür Dalgalanmaları

Ekonominin reel üretim hacminde gözlenen söz konusu iniş ve çıkışlar konjonktür olarak adlandırılmaktadır. Konjonktür ekonomideki büyüme ve daralma dönemlerinin dönüşümlü olarak yaşanmasını ifade etmektedir.Konjonktür dönemi dört aşamadan meydana gelir: tepe, daralma, dip ve genişleme. 

İktisatçılar genellikle gayri safi milli hasılada en az altı ay süren azalma­ları daralma veya durgunluk olarak adlandırırken, çok daha uzun süreli ve çok daha fazla şiddetli daralma dönemlerini ifade etmek üzere bunalım veya depresyon deyimlerini kullanırlar. 

Dünyadaki ünlü depresyonları arasında 1929 ve 1987 Depresyonları, resesyonlar arasında ise 1974 OPEC, 1982 Volcker ve 1991-92 Körfez Resesyonu sayılabilir. 

KONJONKTÜR  GÖSTERGELERİ 

1- Öncü Göstergeler: Reel gayri safi milli hasılada değişiklik ortaya çıkmadan değişim sergileyen makro büyüklüklerdir. Yapılan çeşitli çalışma­larda öncü göstergeler indeksin oluşturulması amacıyla kullanılan değiş­kenlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

"İmalat sanayinde ortalama haftalık çalışma saati
'İşsizlik sigortası için yapılan başvurular
"Tüketim malları üretiminde verilen yeni siparişler
"Ertelenmiş mal teslimleri
"Kurulan yeni işletme sayısı
"Makine ve teçhizat satın alınması için yapılan yeni siparişler
"Alınan inşaat ruhsatları
"Hisse senedi fiyat indeksi
"Para arzı
"Stoklardaki değişme
*İşletme kredileri ve tüketici kredileri hacmindeki değişme
 

2-Eş Anlı Göstergeler : Reel gayri safi milli hasıla ile aynı zamanda değişim sergileyen makro ekonomik değişkenlerdir.

Eş anlı gösterge olarak kullanılabilecek makro ekonomik değişkenler­den bazıları şunlardır:

"Tanım dışı sektörlerde ödenen ücretler
"Kişisel gelir
"Sanayi üretim indeksi
*İmalat ve ticaret sektörlerindeki satış hacmi
 

3- Takipçi Göstergeler : Reel gayri safi milli hasılanın değişmesin­den sonra değişiklik sergileyen makro ekonomik değişkenlerdir.Takipçi gösterge olarak kullanılan makro ekonomik değişkenlerden bazıları aşağı­da verilmektedir:

* Ortalama işsizlik süresi
* Birim işgücü maliyeti
* Stokların satışlara oranı "Ticari kredi hacmi
* Kredi faiz oranı
* Ticari kredilerin kişisel gelire oranı

KONJONKTÜR  TEORİLERİ 

Konjonktür dalgalanmalarının temel faktörü yatırımlar ve sermaye birikimidir.Konjonktür teorileri ikiye ayrılır: "Toplam talebe ilişkin konjonktür teorileri "Reel konjonktür teorisi 

1-KONJONKTÜRE  İLİŞKİN  TOPLAM  TALEP  TEORİLERİ 

Üç teorik yaklaşım söz konusudur. 

a-Keynesyen Konjonktür Teorisi : Ekonomik dalgalanmaların ar­dında yatan temel faktör bekleyişlerdeki değişkenlikerdir.Teorinin itici gücü gelecekteki satışlara ve kara ilişkin bekleyişlerdir.

Keynesyen teoride konjonktür mekanizmasının iki temel bileşeni vardır. Bunlardan ilki yatırımlardaki değişmenin yarattığı çarpan etkisidir. İkinci bileşeni ise toplam talepteki değişme karşısında toplam arzın gös­terdiği tepkidir. 

b- Monetarist Konjonktür Teorisi : Ekonomik dalgalanmaların ar­dında yatan temel faktör para arzındaki dalgalanmalardır. Monetarist Konjonktür Teorisi, Milton Friedman ve onu izleyen iktisatçılar tarafından geliştirilmiştir.

Bu teorideki Monetarist iktisatçılara göre itici güç para miktarının artış oranıdır. Hızlanarak artan para hızı ekonomide canlanmayı, gittikçe yavaşlayan parasal gelişme ise ekonomide durgunluğu beraberinde getirir.Para arzı artış oranının değişmesinin ardında yatan faktör ülke merkez bankası tarafından izlenen para politikasıdır. 

c- Rasyonel Bekleyişler Kuramı'nın Konjonktür Teorisi : Dayandığı temel görüş parasal ücretin fiyatlara ilişkin rasyonel bekleyişler ta­rafından belirlenmesidir. Ekonomik konjonktürle ilgili olarak birbirinden ol­dukça farklı iki rasyonel bekleyiş yaklaşımı söz konusudur. Robert E. Lucas tarafından geliştirilen Yeni Klasik Konjonktür Teorisi'ne göre ekono­mik dalgalanmaların nedeni toplam talepte beklenmeyen dalgalanmalardır. Rasyonel bekleyişleri esas alan bir diğen yaklaşım olan Yeni Keynesyen Konjonktür Teorisi'ne göre ekonomide yaşanan dalgalanmaların ardında yatan faktör ise toplam talepte ortaya çıkan beklenen ve beklenmeyen dalgalanmalardır.

Rasyonel bekleyişlere ilişkin konjonktür teorisini diğer konjonktür teorilerinden ayıran temel fark bu yaklaşımın konjonktürün itici gücü olarak top­lam talepte ortaya çıkan beklenmeyen değişmeleri görmesidir 

2-REEL   KONJONKTÜR   TEORİSİ 

Bu yeni teoriye göre ekonomik dalgalanmaların ardında yatan temel faktör verimlilikte ortaya çıkan tesadüfi dalgalanmalardır. Verimli­likte ortaya çıkan dalgalanmalann ise genel olarak teknolojik değişmeler­den kaynaklandığı kabul edilmektedir. Buna karşın verimlilikte gözlenen de­ğişmelerin uluslararası alanda ortaya çıkan dengesizlikler, iklimde gözlenen dalgalanmalar ve doğal afetler gibi başka sebepleri de.olabilir.Reel Konjonktür Teorisi'nin gelişimi genellikle Edward Prescott, Finn Kydland ve Charles Plosser gibi günümüz iktisatçılarına atfedilmektedir. Reel konjonktür teorisine göre itici güç teknolojik gelişmeler sonucu or­taya çıkan verimlilik artışıdır. 

Çalışma Kararı : Reel Konjonktür Teorisi'ne göre ekonomik birimler, ne zaman çalışacaklarına karar verirken basit bir fayda-maliyet analizi ya­parlar. Bu analiz çerçevesinde bugün çalışmanın getirişi ile daha sonraki bir dönemde çalışmanın beklenen getirişini karşılaştırırlar.

Reel Gelir ve Fiyatlar : Verimlilikte meydana gelen azalma istihda­mın ve yatırım talebinin azalmasına neden olmaktaydı. Ancak bildiğiniz gibi istihdamdaki azalma toplam arzı, yatırım talebindeki azalma da toplam tale­bi azalma yönünde değiştirecek faktörlerdir.

Para Miktarındaki Değişmeler : Konjonktürün ortaya çıkma sebebi reel faktörlerdir, nominal ve parasal faktörlerin konjonktür üzerine bir etkisi yoktur. Ekonomideki para miktarı değişirse toplam talep değişir, ancak üre­tim faktörlerinin kullanımı veya doğal gelir düzeyi gibi reel unsurlarda bir değişiklik olmaz. 

DENEME SORULARI

1.    Ekonominin reel üretim hacminde gözlenen söz konusu iniş ve çıkışları ne ad verilir?
A) Genişleme              B) Daralma                  C) Tepe
D) Konjonktür              E) Dip  

2.    Aşağıdakilerden hangisi Öncü Göstergelerden biri değildir?
A) Stoklardaki değişme                    B) Kurulan yeni işletme sayısı C) Ertelenmiş mal teslimleri             
D) Alınan inşaat ruhsatlan
  E) Ticari kredi hacmi 

3.    Reel gayri safi milli hasılada değişiklik ortaya çıkmadan de­ğişim sergileyen makro büyüklüklere ne ad verilir?
A)
Öncü göstergeler        B) Eş anlı göstergeler C) Takipçi göstergeler    D) Dalgalanan göstergeler E) Dip göstergeler 

4.    Ortalama işsizlik süresi aşağıdaki konjonktür göstergelerin­den hangisine örnek teşkil eder?
A) Dip göstergeler            B) Eşanlı göstergeler C) Öncü göstergeler      
D) Takipçi göstergeler E) Dalgalanan göstergeler 

5.    Aşağıdakilerden hangisi konjonktür dönemlerinden biri değildir?
A)
Tepe                            B) Daralma C) Dip                         D) Genişleme  E) Resesyon 

6.   Konjonktürün aşağı doğru döndüğü ve reel GSMH'nin azal­dığı döneme ne ad verilir?
A)
Daralma                B) Genişleme             C) Dip D) Dalga                    E) Karlılık 

7.   Keynesyen teoride ekonomik konjonktürün itici gücü aşağı­dakilerden hangisidir?
A) Toplam arz dalgalanması B) Fiyat dalgalanması
C) Şahıslara ve karlara ilişkin bekleyişler
D) Teknolojik dalgalanma  E) İstihdamın dalgalanması 

8. Ekonomik dalgalanmaların temel faktörü "Para arzındaki dalgalanmalardır" görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Çarpan Teorisi B) Keynesyen Teorisi C) Klasik Teori
D) Monetarist Teori E) Rasyonel Bekleyiş Teorisi  

9.   Robert E. Lucas tarafından geliştirilen Yeni Klasik Konjonk­tür Teorisi'ne göre ekonomik dalgalanmanın nedeni aşağı­dakilerden hangisidir?
A) Para arzındaki dalgalanma B) Karlara ilişkin bekleyişler C) Satışlara ilişkin bekleyişler

D)
Toplam talepdeki beklenmeyen dalgalanmalar  E) Teknolojik dalgalanmalar 

10. Reel Konjonktür Teorisine göre ekonomik dalgalanmaların nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Para talebindeki dalgalanmalar
B) Verimlilikte ortaya çıkan dalgalanmalar C) Satışlardaki dalgalanmalar
D) Karlardaki dalgalanmalar E) Hammadde fiyatlarının düşmesi

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Sağlık Bilgileri