Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eş Ürün Eğrileri ve Üretici Dengesi

Eş Ürün Eğrileri Analizi (Hicks Analizi)

Eş ürün eğrileri analizinde tüm girdilerin değişken olduğunu kabul edeceğiz. Dolayısıyla tüm girdilerin değişebileceği bu analiz, uzun dönem­li bir analizdir. incelemenin daha kolayolabilmesi için üretimsüre inde 2 değişken faktör kullanacağız.

Hicks analizinin varsayımları:

* inceleme döneminde teknoloji sabittir (aynı eş ürün eğrisi üzerinde)
 * Girdiler sürekli olarak birbirleri ile ikame editebilirler.

Bu varsayımlar altinda üretim fonksiyonu; Ü= f(Gj, G2) 

Hatırlanacağı gibi tüketici dengesine ulaşırken iki araca başvurmuştuk. Üretici dengesinde yine iki araç karşımıza çıkacak. Eşürün eğrileri ve maliyet  kısıtıdır. 

EŞ-ÜRÜN EĞRiLERi 

Üretim için sadece iki girdinin kullanıldığı ve bu iki girdinin de değişken olduğu durumunda, aynı toplam ürün miktarını sağlamaya imkan verecek girdi bileşimlerinin geometrik yerlerini gösteren eğridir. 

Özellikleri 

* Eş ürün eğrilerinin üzerlerindeki her nolsta eşit üretim düzeyini gösterir.
* Eğriler orijinden uzaklaştıkça daha yuksek üretim düzeylerini gösterir.
* Bu eğriler sürekli negatif (azalan) eğimlidirler.
* Eş ürün eğrileri genellikle Orijine göre dış bükeydirler.

Azalan Marjinal Teknik ikame Oranı

Aynı üretim düzeyini sağlamak koşuluyla iki faktör arasındaki değişim oranıdır. 

MTİO= DG2
          
DG1 

Grafik dikkatli incelendiği zaman G1 girdisini her zaman eşit miktarda arttırırken aynıüretim miktarını koruyabilmek için her defasında vazgeçtiği­miz G2 girdisinin vazgeçilen (ikame edilen miktarı) giderek azalmaktadır.

Girdiler arası ikame

Girdiler arası ikame, girdilerin üretim süreci içinde birbiri yerine kulla­nılması anlamını taşımaktadır. Bu konuda dörtayrı varsa.yım yapılabilir.

Bunlar;

ikamenin mümkün olmaması
Sabit oranda mümkün olması,
Artan oranda mümkün olması,
Azalan oranda mümkün olmasıdır.

1- Girdilerarasında ikamenin mümkün olmaması 

Bazı üretim alanlarında ve bazı girdiler arasında ikame hiçmümkün de­ğildir. Örneğin ekmek üretiminde. Eğer ekmekhamuru 10 birim una 2 birim su katılarak hazırlanıyorsa, bu iki girdi birbirinin yerine ikame edilmeyecek­tir. Bu durumda eş ürün eğrilerinin şekli, yatay ve düşey eksende belli bir . değerin altına düşmeyen ve birbirine dik iki doğrudan ibaret olacaktır. MTio sıfır olacaktır.

2. Girdiler arasında ikame sabit oranda ise: Burada MTiO sabittir. 

3. Girdiler arasında ortan.oranda ikame olması: MTio artandır. Gerçek hayatta örneği yoktur. 

4. Girdiler arasında azalan oranda ikame olması: Azalan MTiO'dur. 

Eksenlere Uzaklığın Değişmesi;

a) Eş ürün eğrileri orjinden. uzaklaştıkça eksenlerden birine yaklaşmaz se üretim ölçeği iki girdinin kullanım oranları değişmez.

b) Eş ürun eğrileri orjinden uzaklaştıkça eksenlerden birine yaklaşıp ,diğerinden uzaklaşıyorsa girdilerden biri daha fazla, diğeri daha az kullanılıyor ,demektir. Aşağıdaki şekilde G1 girdisi üretim ölçeği genişledikçe G2 ye göre daha fazla artırılmaktadır. 

ÜRETİCİ DENGESi 

En iyi bileşiminin en uygun üretim miktarını sağladığı noktaya "Üretici Dengesi" denir. Eş-ürün eğrilerinden herhangi birinin eş-maliyet doğ­rusuna teğet olduğu noktada oluşur. (D)

Üretici E ve F noktalarını seçmez. F noktasındaki maliyet çok yükseko'E noktasındaki üretim düzeyi (100 br.) azdır. D noktasında ise firma 200 br. Malı en düşük maliyetle üretir. Denge bu noktada kurulur. 

Üretici Dengesinin Değişmesi:

1-Teknolojinin Değişmesi 

D1 'de daha çok G1 Kullanılarken teknolojinin değişmesiyle birlikte daha fazla G2 kullanılması gerektiği için yeni denge noktası D2'de kurulur. 

2- MALiYETLERiN DEĞİŞMESi

Maliyetler değişirse eş-maliyet doğrusu yer değiştirir. Bir üretici üretim miktarını arttırırsa veya üretim tesisini genişletirse maliyeti artar. Bu durumda eş-maliyet doğrusu sağa kayar.

En yüksek maliyet ---> A2B2 

3- Girdi Fiyatlarının Değişmesi:

Üretimde kullanılan girdilerden birinin ucuzlaması veya pahalılaşması durumunda eş-maliyet doğrusu yer değiştirir. Eşmaliyet doğrusu başlan­gıçta AB iken G1 'in ucuzlaması ile AB1 'ye kayar.

Üretici dengesi 01 üre­timde 300 br'e çıkar. Eğer G1 'in fiyatı artarsa eş-maliyet doğrusu AB2 olur. Üretici dengesi 02 üretmek 100 br'e düşer.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Sağlık Bilgileri