Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milli Gelir Dengesi ve Değişimi İle Çarpan Mekanizması

İki Kesimli Ekonomide Toplam Harcamalar ve Denge Gelir Düzeyi 

iki kesimli modelde toplam talebi tüketim ve yatırım amaçlı talep oluşturur, ekonomik birimler talep ettikleri mal ve hizmetleri bedelini ödeyerek yâni harcama yaparak elde ederler. 

Şekilde EF kadar talep fazlası vardır. Makro ekonomik açıdan bakıldığın­da ekonomide üretilen mal ve hizmetler toplam talebi karşılayamamaktadır. Şüphesiz piyasada yeterince bulunamayan talebi arzını aşan mal ve hiz­metlerin fiyatlan artacak böylece fiyatlar genel düzeyi yükselecektir. Bu ne­denle söz konusu talep fazlasına enflasyona yol açan enflasyonist açık denilmektedir. Bu durumda gelir düzeyi de düşerek Y1 'e gerilemiş durumdadır. 

D noktasının üstündeki toplam talep toplam arzın altında olacağı için GH kadar arz fazlası (talep açığı) oluşacaktır. Makro ekonomik açıdan bakıldığın­da ekonomide mal ve hizmet üretimi talebi aşmaktadır. Bu fiyatlar genel dü­zeyini talep açtğı (veya arz fazlasına) deflasyonist açığa yol açar. 

TASARRUF PARADOKSU 

Bazı bireylerin planlanan tasarrufu arttırma girişimlerinin yani daha fazla tasarruf yapma arzularının milli geliri ve dolayısıyla câri toplam tasarrufları aşağıya çekmesi olgusuna Tasarruf Paradoksu denir. 

İKİ KESİMLİ EKONOMİDE TOPLAM HARCAMALARDA VE DENGE GELİR SEVİYESİNDE DEĞİŞME 

Otonom Harcamalardaki Değişme, Otonom yatırım harcamaların­daki artış denge gelir seviyesini yükseltmektedir. (Tersi de doğrudur.) Marji­nal tüketim eğilimi arttıkça (veya marjinal tasarruf eğilimi azaldıkça) denge gelirinin artış yönünde etkileneceği ortaya çıkar.( Terside doğrudur.) 

İKİ KESİMLİ EKONOMİDE ÇARPAN MEKANİZMASI 

Çarpan (Çoğaltan) : Toplam talepteki (veya toplam harcamalardaki) bir kaymanın üretimi veya denge gelir düzeyini kaç kat değiştireceğini gös­teren katsayıdır.

Basit Yatırım Çarpanı : k = AY / Al dır.

Modele devleti ve dış ticareti kattığımızda karşılaşacağımız daha farklı çar­panlardan bu çarpanı ayırt etmiş oluruz.

k = 1/ s Bu durumda basit yatırım çarpanı marjinal tasarruf eğiliminin ter­sine eşittir.

Süper Çarpan: k = 1/s-b

Uyarılmış yatırımları da dikkate alır. Örneğin 10 milyon dolarlık yatırım artı­şı (Al) s = 0,20 ve b = 0,10 iken, yalnız s dikkate alınırsa,

DY = 1/s. Dl dan,

AY = 1/0,20. 10 = 50 b de dikkate alınırsa, AY=1/s-b. Aldan,

AY = 1 / 0,20 - 0,10 . 10 = 100 birimlik gelir artışına yol açacaktır. Onun için süper çarpana "çarpan hızlandıran" da denilmektedir. 

Hızlandırma Kuralı: Gelirdeki ve tüketim harcamalarındaki artışların yatırımları genişletme etkisidir. Bu etkinin büyüklüğünü belirleyen (b) katsa­yısına yâni marjinal yatırım eğilimini de hızlandıran katsayısı denilmektedir,

b = Dl / DY den   Dl = b. DY

Örneğin eğer hızlandıran katsayısı 0,5 ise gelirdeki 200 birimlik artış yatı­rımlarda Al = (0,5) x 200 = 100 birimlik artış yaratacak demektir.

Ekonomideki tüm üretim araçlarının değerini sermaye (K), üretilen tüm mal ve hizmetlerin tutannı hâsıla (Y) olarak ifade edersek K/Y   sermaye-hâsıla katsayısı veya hızlandıran katsayısını verir. AK / AY = Al / AY yâni (b) diyebiliriz. 

DEVLETİN VAR OLDUĞU EKONOMİDE DENGE GELİRİ, DEĞİŞİMİ VE ÇARPANLAR  

Kamu Harcaması Çarpanı (KG): AY = kG. AG Transfer Ödemesi Çarpanı (Ktr):  ATr kadar transfer ödemesi artışı­nın denge gelir seviyesini kaç kat artırdığını (AY) gösterir AY = ktr. ATr transfer çarpanı ktr = c / s dir.  

Vergi Çarpanı (KT) :-c/s Vergilerin milli geliri azaltıcı etkisi ise AY = -d s . AT den hesaplanacaktır.

Otonom vergilerin yanısıra marjinal vergi eğilimi (t) ve bağlı olan uyarılmış vergilerin (dolaysız vergiler) de dikkate alınması hâlinde vergi çarpanı kT = -c / s +1 olacaktır. 

Denk Bütçe Çarpanı (kBütçe) : Kamu harcamaları çarpanı ile vergi çarpanının toplamına eşit olacaktır.

kBÜTÇE = k + kT'den kBÜTÇE = 1 dir.       O hâlde bütçe denkken kBÜTÇE = 1 olduğunu göre AY = AG dır.

Örnek : Denk bütçe varken kamu harcamalarındaki birmilyon dolarlık artış milli geliri de 10 milyon dolar artıracaktır. 

DIŞA AÇIK EKONOMİDE DENGE GELİRİ, DEĞİŞİMİ VE DIŞ TİCARET ÇARPANI (kF) 

Dış ticaretin var olduğu bir ekonomide dış ticaret çarpan (kF) ise, kf = 1 / s + m olacaktır, (s. marjinal tasarruf eğilimidir). 

Örneğin marjinal ithalat eğiliminin 0,15 ve marjinal tasarruf eğiliminin 0,35 olduğu bir ekonomide dış ticareti çarpanının değeri nedir?

s = 0,35    m=0,15 olduğuna göre  kF=1/s + m =1 /0,35 +0,15 = 1/0,50 = 2 dir. 

DENEME SORULARI 

1.   S= 5+0.2 Y ve l= 5+0.1 Y ise bu ekonomide denge gelir seviyesi kaçtır?

A) 50        B)100           C)150             D)200            E) 250 

2.   0=600+0.80 Y  ise marjinal  tüketim eğilimi kaçtır?

A) 0.10       B)%15          C)%20           D) %25            E) %30 

3.  100 birim otonom tüketimin olduğu, marjinal tüketim eğiliminin 0.75 olduğu tüketim fonksiyonu denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) C= 0.75+100.Y  B) C= 0.25+100.Y  C) C=100+0.25 Y  D) C= 100+0.75 Y  E) 0=0.25+0.75 Y 

4.  Bireylerin planlanan tasarrufu artırma girişiminin, milli ge­liri dolayısıyla cari toplam tasarrufları aşağı çekme olgusu­na ne ad verilir? 

A) Aşın Tasarruf  B) Düşük Tasarruf  C) Tasarruf Paradoksu D) Değer Paradoksu E) Tüketim Paradoksu

 

5. Toplam talepteki bir kaymanın üretimi veya denge geliri düzeyini kaç kat değiştireceğini gösteren katsayıya ne ad verilir?

A)Marjinal çarpan  B) Ortalama çarpan  C) Tasarruf çarpanı D) Çoğaltan E) Tüketim dalgalanması 

6.  Otonom yatırımlardaki 50 milyon dolarlık artış milli geliri 200 milyon dolar artırıyorsa çoğaltan (k) kaçtır?

A)1               B)2             0)3               D) 4                 E) 5

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Sağlık Bilgileri