Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bürokratik Yönetim Anlayışının Değerlendirilmesi, Bürokrasi Yönetimi 

Klasik yönetim anlayışından biri de, Alman sosyologu Max Weber'in öncülüğünü yaptığı bürokratik yönetim yaklaşımıdır. Max Weber (1864-1920), sosyoloji (toplum bilim), ekonomi ve felsefe gibi çeşitli disiplinlere ilgi duymuş, bürokrasi alanında yaptığı çalışmalarla örgüt ve yönetim konusuna büyük katkılarda bulunmuştur. 

Sanayi devriminden sonra hızla sanayileşen ve modernleşen Batı dünyasında, yetersiz kalan küçük örgütlerin yerini gerek kamu ve ge­rekse özel kesimde büyük çaplı örgütler almaya başlamıştır. İşte Weber'de bürokrasiyi, rasyonellik ya da akılcılık esasına göre çalışan büyük örgütler olarak tanımlamıştır. Diğer bir deyişle, bu tanımdaki bürokrasi sözcüğü, günümüzde olumsuzluk ifade eden kırtasiyecilik ya da işlerin yavaşlatılıp savsaklanması değil; fakat rasyonel çalışan büyük örgütler anlamına gelmektedir. 

Weber, uygulamada gerçekleşmediğini kabul ettiği fakat olması gereken yani ideal  bürokrasi  ya da ideal   bürokrasi   modeii'nden söz etmiş ve bunun gerçekleşmesi için de aşağıda sıralanan kural ve düzenlemelerin uygulanmasını önermiştir 

-İş bölümü ve uzmanlaşmaya gidilmiş olması,

-Uyulması gereken yazılı kural ve düzenlemelerin olması,

-Kural   ve   düzenlemelere   ayırım   yapmadan,   keyficilik   ve

kişisellikten uzak bir biçimde herkesin uymasının sağlanması, -Örgütte, ast-üstlerin, bunlar arasındaki ilişkilerin, her makamın

yetki ve sorumluluklarının belirlendiği ve iyi tanımlandığı hiyerarşik (basamaksal) bir sistemin var olması,

-işğörenlerin seçimi, ödüllendirilmesi ve yükseltilmesinin nitelik ve performanslarına dayandırılması.

Weber, büyük kuruluşların sözünü ettiği bürokrasi modelini be­nimsemelerinin, diğer bir deyişle, yukarıda sıralanan kural ve düzenlemelere göre örgütlenip yönetilmelerinin daha rasyonel olacağını ileri sürmektedir. Zira bu kural ve düzenlemeler, örgütlerin irrasyo­nel ve kötü yönetilmelerinin asıl nedenleri olan keyfiliği, taraflılığı ve düzensizliği ortadan kaldıracaktır. 

Weber, tanımladığı ideal bürokrasinin gerçek yaşamda var olmadığı ve bu nedenle fikirlerinin, uygulamanın içinde olan yöneticilere rehberlik etmesi yerine, örgüt kavramının gelişimine katkıda bulunacak bir başlangıç olduğunu vurgulamıştır.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri