Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Osmanlı Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Hizmet Ekonomisi
Kalkınma Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Borsa ve Yatırım
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Ders Notları
Ekonomi Düşünürleri
Genel Ekonomi Soruları
Özel İstatistik Arşivi
Özel İktisat Konuları
Açık Öğretim İktisat
Ekonomi Kurumları
Kamu Yönetimi
Kamu (Devlet) Maliyesi
Sigortacılık Konuları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bireysel Emeklilik Sistemi İle Hayat Sigortası Sisteminin Karşılaştırılması 

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi;

•  Emeklilik hakkı  56 yaş ve en az 10 yıl sistemde kalmak yolu ile kazanılır

• Medeni hakları kullanıma sahip herkes emeklilik sözleşmesi imzalayarak katılabilir

• Emeklilik sözleşmesi boyunca katılımcının tasarrufları kendi seçeceği fonlarda değerlendirilir

•  Sözleşme devam ederken katılımcı belli koşullarda haklarını korumak amacı ile emeklilik şirketini değiştirebilir

•  Sözleşme bitiminde katılımcı emekliliğe hak kazandığında kendisine yapılan ödemelerin %25'i vergiden muaftır

•  Ödenen katkı payının katılımcının aylık brüt ücretinin %10'u kadarı gelir vergisinden muaftır vergi matrahından indirilebilir.

• Vergi teşvikleri ile desteklenen bir birikim ve tasarruf sistemi olup sigorta gibi değişik risklere karşı teminatlar içermez.

• Katılımcı  isterse risk sigortalarını  Bireysel Emeklilik Sistemi Planlarına ek olarak alabilir.

• Bireysel Emeklilik Sisteminden emekli olma koşulu dışında istenildiği herhangi bir zamanda sistemden çıkmak mümkündür.Sistemden çıkılmak istenmesi durumunda sistemde kalma süresine göre Kanun'da yer alan oranlara uygun vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

• Emeklilik koşullarının sağlanması durumunda Gelir Sigortası sözleşmesi yapılarak emeklilik maaş alınmaya başlanabilir

•  Bireysel Emeklilik Sisteminde Emeklilik Maaşı sistemden çıkış sonrasında istenilen miktar ve süre için yapılacak gelir sigortası sözleşmesi ile alınmaya başlanabilir.

Hayat Sigortası Sistemi;

•  Sigortalı  poliçede belirtilen sure sonunda emeklilik aylığı almaya hak kazanır

•  Sigortaya giriş 60 yaşına kadar mümkündür, risk sigortalılarında ise 65-70 yaşına kadar çıkabilmektedir

•   Sözleşme  boyunca ödenen  primler sigorta     şirketinin  belirlediği  yatırım  araçlarında değerlendirilir

•  Sözleşme devam ederken sigortalı primlerini poliçe sona erene kadar bağlı olduğu sigorta şirketinde değerlendirilir

•  Sözleşme bitiminde sigortalıya yapılacak ödemelerin %10'u vergiden muaftır

•  Ödenen sigorta primlerinin sigortalının brüt ücretinin %5'i kadarı gelir vergisinden muaftır, vergi matrahından indirilebilir

•Yıllık primlerin asgari 5 katı ölüm teminatı zorunlu, kazaen ölüm ve maluliyet teminatı isteğe bağlı olarak alınabilmektedir.Birikimli Hayat Sigortalarında yalnız risk teminatlı ürünler seçilebilir. 

Bireysel Emeklilik Sisteminin Birikimli Hayat Sigortalarından Farkları: 

Bireysel Emeklilik Sistemi 

-Risk grubuna göre yatırım tercihi yapılır

-Katkı paylarınızı birden fazla fona yönlendirilebilir

-Beklentilere göre fonlar değiştirilebilir

-Birikimlerin      istenildiği      zaman      alınması mümkündür

-Birikim, yatırım ve geri ödemede   vergi avantajı vardır

-Ölüm veya  maluliyetle birikimleri  alma hakkı vardır

-Katkı payları fonlara yönlendirilir ve bu fonlar pro­fesyonel portföy yönetimi gerçekleştiren Porföy -Yönetim Şirketleri tarafından yönetilir.

-Yatırımlar Takasbank'ta katılımcı  adına açılan hesaplarda takip edilir.

-Fonlardaki  ve  hesaplardaki  günlük değişimler takip edilebilir

-Her yıl primler üzerinden en fazla %8 oranında yönetim gideri kesintisi yapılabilir.

-Sisteme ilk girdiğinizde bir kereye mahsus giriş aidatı alınabilir. (Bir aylık asgari ücret tutarından fazla olamaz.)

-Hazine Müsteşarlığı denetimi, bağımsız dış denetim, şirketin iç denetimi, aktüeryal denetim, günlük gözetim ve denetimden geçer. Sistem şeffaftır

-Katkı payı ödemeye ara verme hakkı vardır

-Şirketler arasında aktarım hakkı vardır. 

Birikimli Hayat Sigortası 

-Yatırım tercihine göre fon seçme hakkı yoktur

-Üç  yıldan  önce ayrıldığınızda paranız  iade edilmez, (iptal süresi 3 yıl ise)

-Gelirin %5'ine kadar vergi avantajı vardır.

-Ölüm veya maluliyet tazminatı vardır.

-Primler bir havuzda toplanır ve oluşan varlık port­föyünü sigorta şirketinin fon yönetimi tarafından -çeşitli menkul kıymetlere yatırım yapılarak yönetilir

-Kişisel hesap açılmaz.

-Günlük hesap takibi yapılamaz

-%10'a kadar işletme masrafı kesintisi yapılabilir.

-Acente komisyonu olarak sırasıyla primlerinizden ilk yıl % 40,ikinci yıl %20, üçüncü yıl %15 oranında kesinti yapılabilir.

-Her yıl aktüerya raporu hazırlar ve bağımsız bir dış denetim firmasınca denetlenir.

-Sözleşmeye göre 1 yıl ile 3 yıl arasında değişen bir sürede eksiksiz prim ödenmelidir. Bu dönemde prim ödemekten vazgeçilirse sözleşme feshedilir ve hak talep edilemez.Bu süreden sonra ara verilmesi durumunda ise tenzile gidilir.

-Şirketler arasında aktarım hakkı yoktur. 

Bireysel Emeklilik Sisteminin SSK, Bağkur ve Birikimli Hayat Sigortalarından Farkları: 

SSK 

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlıdır.

-Yapılması mecburidir.

-Sağlık sigortasını da içerir

-Yatırdığınız  primleri  yönlendiremezsiniz

-Asgari  yaşam  düzeyinde bir emeklilik geliri sağlar

-Aynı miktarda prim yatıranların emeklilik geliri eşit olur.

-Emekliliğe hak kazanabilmek için kadınlarda 58, er­keklerde 60 yaşını doldur­muş olmak ve her ikisi için de geçerli olmak üzere 7000 gün prim ödemiş ol­mak veya kadınlarda 58 yaş, erkeklerde 60 yaşını doldurmak ve 25 yıl SSK'lı olmak koşuluyla 4500 gün prim ödemek gerekir.

-Sistemden ayrılırsanız ödediğiniz primleri alamazsınız

-Primlerinizin nasıl değerlendirildiğini her an görebilme şansınız yoktur.

-Her isteyen giremez 

Bağ-Kur 

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlıdır

-Yapılması mecburidir.

-Sağlık sigortası primini de ödemek koşuluyla sağlık sigortasını da içerir.

-Yatırdığınız primleri yönlendiremezsiniz

-Asgari yaşam düzeyinde bir emeklilik sağlar.

-Aynı miktarda prim yatıranların primleri eşit olur.

-Emekliliğe hak kazanabilmek için kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaşını doldurmuş olmak ve tam 25 yıl sigorta primi ödemiş olmak gerekir.

-Sistemden ayrılırsanız ödediğiniz primleri alamazsınız

-Primlerinizin nasıl değerlendirildiğini her an görebilme şansınız yoktur.

-Her isteyen giremez 

Birikimli Hayat Sigortası 

-Özeldir

-isteğe bağlıdır

-Sağlık sigortası içermez

-Yatırdığınız primleri yönlendiremezsiniz.

-Emeklilikte toplu para veya düzenli gelir sağlar

-Aynı miktarda prim yatıranların primleri eşit olur.

-Bu gelir miktarı şirketin fonları değerlendirmesindeki performansı ve kesinti miktarına göre değişiklik gösterir.

-En az 10 yıl prim ödemek gerekir.

-3ncü yıldan sonra kar paylarınızı alıp sistemden ayrılabilirsiniz.

-Primlerinizin nasıl değerlendirildiğini her an görebilme şansınız yoktur.

-Her isteyen girebilir. 

Bireysel Emeklilik  

-Özeldir.

-İsteğe bağlıdır

-Sağlık sigortası içermez

-istediğiniz  şirketi,   uygun planı,  ve fonları  seçerek

-yatırımlarınızı   yönlendire­bilirsiniz.

-Emeklilikte toplu para ve­ya düzenli gelir sağlar.       

-Herhangi bir katılımcıyla aynı miktarda veya daha düşük katkı payı yatırsanız bile, emeklilik planınızı seçmek ve değiştirebilmek.fon dağılımlarını se­çebilmek ve değiştirebil­mek, ve makro ekonomik gelişmelere göre hareket edebilme imkanınızı kulla­narak daha fazla gelir elde etmeniz mümkündür.

10 yıl sistemde kalmak asgari katkı paylarının ödenmiş olması ve 56 yaşını doldurmuş olmak yeterlidir.

İstediğiniz zaman sistemden ayrılıp birikimlerinizi getirileriyle alma hakkınız vardır. Birikimlerinizin değerlendirildiği fonların gelişimini her an izleyebilirsiniz.

-18 yaşından büyük her is­teyen girebilir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Since 2005