Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Osmanlı Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Hizmet Ekonomisi
Kalkınma Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Borsa ve Yatırım
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Ders Notları
Ekonomi Düşünürleri
Genel Ekonomi Soruları
Özel İstatistik Arşivi
Özel İktisat Konuları
Açık Öğretim İktisat
Ekonomi Kurumları
Kamu Yönetimi
Kamu (Devlet) Maliyesi
Sigortacılık Konuları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigorta Sözleşmesi, Sigorta Sözleşme 

Sigorta bir akittir. Bununla sigortacı prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan bir tehlikenin meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat süreleri nedeniyle veya hayatlarında meydana gelen belli bir bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer ödemelerde bulunmayı üzerine almaktadır. 

Sigorta sözleşmesinin içerdiği özellikleri aşağıdaki yer aldığı şekilde sıralamak mümkündür;

•  Sigorta sözleşmesi iki taraflı bir akittir.

• Tehlike gerçekleşmez ise primi geri almak mümkün değildir.

•  Sigorta süreli bir sözleşmedir.

•  Sigorta sözleşmesi iyi niyet ilkesine dayanır. 

Sigorta Sözleşmesinin geçerli bir sözleşme olabilmesi için tarafların, teminat altına alınmak istenen;

•  Riziko,

•  Sigorta konusu,

•  Sigorta bedeli,

•  Sigorta süresi,

•  Sigorta koşulları,

•  Prim üzerinde,

anlaşmaları gerekmektedir. 

Sigorta sözleşmesinin sona ermesi aşağıdaki yer alan nedenlere bağlıdır; 

•  Poliçe; üzerinde yazılı ve tarafların sona erme tarihi olarak kabul ettikleri tarihte bazı sigortalarda rizikonun gerçekleşmesi halinde

•  Police genel şartlarinda yazılı bir olayın meydana gelmesiyle

•  Sigortalı ve sigortacının feshetme hakkını meydana getiren durumlarda

•  Karşılıklı anlaşma sağlanması ile

•  Poliçede yazılı ve poliçeyi sona erdiren bir şartın tahakkuku halinde

•  Sigorta ücretinin mevzuata uygun şekilde zamanında ödenmemesi nedeniyle sona erer.

Sigorta sözleşmesinin özellikleri; 

•  Sigorta karşılıklı borç doğuran bir sözleşmedir.

• Sigorta sözleşmesi her iki tarafı da borç altına sokmaktadır. Sigorta ettirenin borcu prim öde­mek, sigortacının borcu ise sigorta tazminatı veya bedelini ödemektir.

•  Sigorta devamlı sonuçlar doğuran sözleşmelerdendir.

• Sigortacı ve sigorta ettiren arasındaki ilişki kısa bir süre sonra sona ermez. Sözleşmenin icra safhası uzun bir süre devam eder. Bu nedenle sigorta sözleşmesi taraflar arasında devamlı ilişkiler meydana getirir.

•  Sigorta iyi niyet sözleşmelerindendir.

•  Sigorta sözleşmesi, diğer sözleşme türlerine oranla tarafların daha fazla iyi niyetle hareket etmelerini gerektirir. Gerçekten, sigorta sözleşmesi çoğu zaman sigorta ettirenin beyanı üzer­ine kurulur. Sigorta ettiren gerek sözleşmenin yapılması sırasında ve sözleşmenin devamı boyunca dürüstlük esasına uygun davranmalıdır. Her iki taraf içinde iyi niyet esaslarına uygun hareket etmek gerçek bir zorunluluktur.

•   Sigorta sözleşmesi yapılırken, sigortacı yönünden sigorta ettirenin şahsı, sigortalı şey üzerindeki menfaatin varlığı ve derecesi önemlidir.

•  Sigorta tesadüfe bağlı sözleşmelerdendir.

•  Bazı hukuki ilişkilerin taraflar için bir borç doğurup, doğurmayacağı veya doğacak borcun kapsamı önceden belli değildir. Borcun doğumu ve kapsamı tesadüflere bırakılmıştır. Bu tür sözleşmelere tesadüfe bağlı sözleşmeler denir. Sigorta sözleşmeleri tesadüfe bağlı sözleşmelerdendir çünkü rizikonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, dolayısı ile sigortacının borcu ve kapsamı belli değildir. 

Sigorta Sözleşmesinin Kuruluşu; 

Sigorta sözleşmesi şekle bağlı bir sözleşme türü olmayıp, tarafların birbirine uygun görüşleri­ni beyan etmeleriyle kurulur. Borçlar hukuku açısından sözleşmenin kurulabilmesi için icap ve kabulün gerçekleşmesi gereklidir. İcap, teklifnamenin sigorta şirketine verilmesidir. Kabul, sigorta şirketinin teklifnamedeki bilgiler çerçevesinde poliçe düzenleme iradesini bildirmesi veya poliçenin sigorta ettirene teslimi ile gerçekleşmektedir. 

•   icap (Teklif): Taraflardan birinin diğerine yaptığı ve kabul edildiği takdirde sözleşmenin meydana gelmesini sağlayacak nitelikteki teklif icap olarak değerlendirilmektedir. Sigorta şirketinin sigorta ettirene icaba daveti, sigorta konusu yapılacak riziko ile sigortalının içerik ve özellikleri hakkında bilgi edinmek üzere bir soru listesi vermesi ile gerçekleşir. Bu belge, sigorta ettiren tarafından doldurularak imza edildikten sonra sigortacıya verilmektedir. Sigorta ettirenin teklifnamedeki sorulara iyi niyet çerçevesinde ve doğru olarak cevap verme yüküm­lülüğü bulunmaktadır. 

•   Kabul: Sigorta Sözleşmesi, icapta bulunan sigorta ettirenin, icabının sigorta şirketi tarafından kabul edilmesi ile kurulmuş olmaktadır. Hayat sigortalarında teklifnamenin verilme­si sırasında alındı belgesi karşılığı alınan para, sigortacının teklifnameyi kabul etmesi için yeterli değildir. Sigortacının kendisine yapılan sigorta teklifini kabul ederek sözleşmeyi imzaladığı durumda prim alacağının ilk taksidine mahsup edileceği, aksi takdirde derhal tek­lif sahibine geri verileceği bildirilmelidir. Bu bildiri alındı belgesi üzerine açıkça yazılmalıdır. Bildirilmediği takdirde teklif kabul edilmiş anlamına gelir.Sigorta şirketinin teklifi değerlendirerek en geç 30 gün içinde poliçe düzenleyerek, sigorta ettirene ulaştırmaları ile sözleşme işlerlik kazanmış olmaktadır. Kabul edilmeyen teklifnamelerin en geç 30 gün içinde red işleminin yapılması gerekmektedir. Hayat Sigortasında sigorta ettiren tarafından dolduru­lan teklifname Sigorta Şirketi tarafından kabul edildikten sonra sözleşme kurulmuş ve sigor­tacının sorumluluğu başlamış sayılmaktadır.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Since 2005