Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verginin Oranı ve Tarifesi 

Verginin oranı, matrah üzerine tatbik edilecek bir yüzde nispettir. Vergi tarifesi ise, vergi tutarının hesaplanabilmesi için matraha uygulanması gereken ölçü veya ölçüler bütünüdür. Vergi tarifesinin en önemli unsuru da yine oran veya oranlar olmaktadır. Çeşitli vergi tarifesi şekilleri vardır.

Vergi tutarını hesaplayabilmek için matraha uygulanması gereken ölçülere vergi tarifesi (the tariff) adı verilir. Her vergi tarifesinin en önemli öğesi vergi oranlarıdır. Vergi tarifesi, vergi oranları ve vergi miktarının yer aldığı bir çizelge niteliğindedir 

Vergi tarifeleri ortalama vergi oranına bağlı olarak tek (düz, müterakki), tersine artan oranlı (ric'i gerileyici) olarak sınıflandırılabilir.

 Vergi tarifesinde "ortalama vergi  oranı" ile "marjinal vergi  oranı" arasındaki   ayırım önemlidir.   Vergi   miktarının (T),   matraha   (X)   oranı, ortalama vergi oranını vermektedir. (T/X). Buna karşılık vergi miktarındaki değişmenin  (AT),  matrahtaki değişmeye (AX) oranı  ise,  marjinal vergi oranını göstermektedir (AT/AX). 

Tek Oranlı Vergi Tarifesi 

Tek oranlı vergilerde (fixed flat rate tax, proportional), vergi oranı matrahın artması durumunda bile değişmemekte, her düzeydeki gelir için gelirin belli bir yüzdesi vergi olarak alınmaktadır. Başka bir ifade ile matrahın her düzeyde vergi oranı aynı kalmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, gelir ne olursa olsun, verginin oranı aynı kalmaktadır. 

Gelir (TL)

Vergi Oranı (%)

Vergi Miktarı

10.000

%1

100

100.000

%1

1.000

1.000.000

%1

10.000

Vergiyi Doğuran Olay

Vergileme olayında "vergiyi doğuran olay" son derece önemlidir. Zira vergi mükellefi ile vergi idaresi arasında bir ilişki kurulabilmesi, ancak vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi ve bu olayı yaşayan bir kişinin bulunması ile mümkündür. Vergiyi doğuran olay, vergi mükellefini belli ettiği gibi; mükellef açısından vergi borcunun vergi idaresi açısından da vergi alacağının kaba şekliyle doğmasını da sağlamaktadır. Yani, hukuki niteliği ile, vergi mükellefi açısından vergi borcunun, vergi dairesi açısından da vergi alacağının doğabilmesi için, vergi konusu ile mükellefi arasında kanunun öngördüğü bazı şartların gerçekleşmesi haline "vergiyi doğuran olay" denir. Her bir vergi için vergi yasalarında vergiyi doğuran olayın mahiyeti belli edilmektedir. Örneğin, gelir vergisinde vergiyi doğuran olay "gelirin elde edilmesidir Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay ise, "malın teslimi ve hizmetin ifası'dır. Aynı şekilde, veraset ve intikal vergisinde vergiyi doğuran olay, "bir mirasın kalması veya bir ivazsız intikalin gerçekleşmesidir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri