Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergi Yükü ve Vergi Tazyiki

Temel kamusal finansman aracı niteliğindeki vergileme olayı, vergilerin kamusallık özelliğine bağlı olarak ekonomik ve sosyal hayat üzerinde kendiliğinden ve iradi olmak üzere iki yönlü ve çok önemli bir "yeniden dağıtım etkisi" göstermektedir. İradi ve ihtiyari bu yeniden dağıtıcı etkileri sebebiyle vergiler, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerin pek çok ekonomik ve sosyal amaç için ciddi şekilde kullandıkları bir araç olmuştur.

Vergilerden, bazı vergileme prensipleri ve müesseseleri göz Önünde bulundurularak çeşitli ekonomik ve sosyal amaçlar için yeterli seviyede ve etkili bir biçimde yararlanabilmenin temel şartı, çeşitli vergilerin değişik yer ve zamanlarda ekonomik ve sosyal olaylar veya değişkenler üzerindeki etkilerinin çok iyi bir şekilde bilinmesi ve değerlendirilmesidir.

Daha önce de belirtildiği gibi, pür kamusal olay niteliğindeki vergilemenin bu etkilerinin teşvik ve uygulamalı yönleriyle, yani olması gereken ve olan şekliyle ele alınıp incelenmesi, öngörülen veya belirlenen amaç veya amaçlara göre herhangi bir yer ve zamanda uygulanacak uygun vergi politikalarını tespite imkan vermektedir. 

Kendine özgü karakteristik özellikleri nedeniyle vergileme, vergi alacaklısı ve vergi borçlusu şeklinde ortaya çıkan iki taraf için de bu özelliklerine bağlı olarak algılanmakta ve değerlendirilmektedir. 

Özellikle vergi borçlusu durumundaki mükellef veya vergi yükümlüsü,   -vergiye karşı tutum ve davranışını belirlerken ekonomik, sosyal, mali, siyasi, kültürel   v.b.   pek   çok   etkenin   tesiri   altında   kalmakta;   bu   etkenleri vergilemenin kamusal mükellefiyet özelliği içinde birlikte değerlendirerek vergiye karşı bireysel ve sosyal psikolojik bir davranış ortaya koymaktadır. 

Vergi mükellefinin vergiye karşı tutum ve davranışı belirleyen ve doğrudan mükellefe ait etken veya özellikler yanında; mükellefin dışında, vergilemenin kamusal bir yük teşkil etmesinden doğan iki önemli olay daha vardır. Bunlar; "vergi yükü ve tazyiki" ile "vergide yansıma" olaylarıdır. 

Herhangi bir mükellefin herhangi bir vergi veya bütün bir vergi sistemi karşısındaki gerçek tutum ve davranışı, bu iki olayın o mükellef yönünden değerlendirilmesi ile mümkündür. 

Aynı şekilde vergileme olayında ikinci bir tarafı teşkil eden vergi alacaklısı veya devletin vergiye bakışı, vergiye yüklediği fonksiyonlar ve vergilendirme yetkisi gibi hususlar da, verginin ekonomik ve sosyal hayat içindeki yerini ve vergilemeden çeşitli amaçlar için yararlanmanın seviyesini belirlemektedir. 

Görüldüğü gibi vergiden, belirlenen amaç ve fonksiyonlarına göre en iyi ve en etkili bir şekilde yararlanabilmek için, vergileme olayını, vergi alacaklısı ve vergi borçlusu gibi iki taraf arasında cereyan eden; her iki taraf yönünden dikkate alınması gerekli kamusallık özellikleri bulunan (kamusal yetki ve sorumluluk yükleyen) bir olay olarak algılamak ve değerlendirmek gerekli olmaktadır. Yukarıda da ifade edildiği gibi, temel vergileme prensiplerine bağlı olarak vergi yükü, vergi tazyiki ve vergide yansıma olayını da dikkate alarak ortaya konan vergilerin ve bütün bir vergi sisteminin ekonomik ve sosyal hayat üzerindeki etkileri, iyi ve uyumlu bir vergi sisteminin kurulması ve vergilerden çeşitli amaçlar için en iyi bir şekilde yararlanılması sonucunu doğurur. 

Bu anlayışa bağlı olarak vergilemenin etkileri aşağıda üç alt başlık altında ele alınıp incelenmiştir. Önce "vergi yükü ve tazyiki" kavramı ve olayı üzerinde durulmuş; daha sonra "vergide yansıma" olayı bütün yönleriyle ele alınmış; bu bilgiler verildikten sonra, nihayet vergilerin ekonomik ve sosyal etkileri üzerinde durulmuştur. 

Mükelleflerin, kamu giderlerini karşılamak üzere, ödeme güçlerine göre, karşılıksız olarak ve hukuki bir cebir altında devlete nakden yaptıkları ödeme şeklinde kendini gösteren vergi, bu temel özellikleri içinde vergi ödeyenler, yani mükellefler tarafından önemli bir yük olarak algılanmaktadır. 

Gizli sosyal bir sözleşme ile teşkilatlanmış siyasi bir cemiyet,bir üst birlik niteliğindeki devletin, temel varlık sebebi olarak, kendini meydana getiren topluma yeterli seviyede kamu hizmeti sunması gereği; O'na bu hizmetin bedelini aynı toplumdan kamusal bir mükellefiyet şeklinde alması hakkını vermektedir. 

Her ne kadar bu durum devlete vergilendirme yetkisini vermekte ve vergiye bir meşruiyet kazandırmakta ise de; mükellef yönünden vergi, her şeye rağmen, onların kullanılabilir gelir ve varlıklarında karşılıksız olarak ve hukuki cebir altında önemli bir azalma meydana getiren; bu nedenle bireysel veya sosyal psikolojik yönden tepki veya reaksiyon gösterilmesi gereken bir olay biçiminde algılanmaktadır.

Mükellefin vergiye karşı tutum ve davranışlarını belirleyen diğer bazı etkenler yanında, bu etkenlerin de bir yerde belirleyicisi durumunda bulunan önemli bir etken vergi yükü ve vergi tazyiki şeklinde ifade edilen etkendir. Vergi yükü ve vergi tazyiki kavramları mükelleflerin vergiye karşı davranışlarını farklı şekilde etkiledikleri için ayrı ayrı ele alınıp incelenmektedir. 

Vergi Yükü 

Kişilerin ödedikleri verginin onların gelir, harcama ve servetlerinde meydana getirdiği azalma, matematiksel bir değerle bir oran ilişkisi içinde veya maddi-fiziki bir yük olarak ifade edildiğinde, bu, "vergi yükü" şeklinde ortaya konmakta veya algılanmaktadır. Burada vergilerin, vergiyi ödeyen kişilerin varlıklarında meydana getirdiği azaltma çeşitli maddi değer ve oran ilişkileri şeklinde ortaya konmakta; bu azalma ile çeşitli ekonomik, sosyal ve mali değişkenlerde veya büyüklüklerdeki nispi değişiklikler ele alınıp değerlendirilmeye çalışılmaktadır.

 Mükelleflerin ödedikleri vergi ile, bu verginin alındığı taban ise vergi yükünün türünü tayin etmektedir. 

Vergi yükü (tax burden, the burden of tax), belli bir dönemde devlete ödenen vergilerin, belli bir dönemde elde edilen gelirlere oranıdır. Vergi yükünü şu şekilde hesaplayabiliriz: 

Vy = Vö / G

Vy= Vergi yükü,

Vö= Beiirli bir dönemde ödenen toplam vergi

G= Belirli bir dönemde elde edilen gelir 

Vergi yükü, iktisadi kaynakların ortaklaşa tüketim ve yatırım harcamalarına tahsis edilen bölümüdür. Genel olarak verginin yurtiçi üretiminin ülke nüfusunun hayati ihtiyaçlarından arta kalan bölümü üzerinden alındığı dikkate alınırsa, vergi yükünün büyük ölçüde "nüfusun asgari zorunlu tüketiminden arta kalan gerçek tüketim" olarak tanımlanabilecek olan "vergi potansiyeli" nin fonksiyonu olduğu açıktır. Bir ülkede vergi yükünün bu açıdan değerlendirilmesi önem taşımaktadır.

Vergi yükü,ödenen vergi ve ödeme gücünün bir fonksiyonudur.Vergi yükü,ödenen vergi ile doğru orantılı, ödeme gücü ile ters orantılıdır. Vergi ödeme gücü,gelirin.dolaylı servetin ve bireyin kendisinin ve ailevi durumunun bir fonksiyonudur. Toplumdaki çeşitli kesimlerin milli gelirden aldıkları pay ile ödedikleri vergiler arasında adalet önemli bir konudur. Vergi yükü sadece bireylerin veya sosyal kesimlerin katlanmak zorunda oldukları yükün belirlenmesi açısından olduğu kadar ekonomik büyüme, gelir dağılımı, ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesi gibi makro hedeflerin belirlenmesi açısından da önemlidir. 

Vergi yükü son zamanlara kadar fertler üzerindeki vergi yükünün dağılımı niteliğiyle mikro ekonomik bakımdan incelenmiştir. Bugün gerek mikro ve gerekse makro ekonomik yönleriyle ele alınan vergi yükü ile birlikte ekonomik gelişme, istikrar ve gelir dağılımı gibi konular da vergi politikasının yönlendirilmesi için bilinmesi gereken kavramlar şekline dönüşmüştür. Bu gelişime paralel olarak dayanılan bazlara, kullanılan verilere ve hesaplama yöntemlerine göre vergi yükü türleri; 

-     Toplam Vergi Yükü,
-     Bölgesel Vergi Yükü,
-     Sektörel Vergi Yükü,
-     Gelir Gruplarına Göre Vergi Yükü,
-     Kişisel Vergi Yükü,
-     Toplumsal Vergi Yükü,
-     Net Vergi Yükü,
-     Gerçek Vergi Yükü,

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri