Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Osmanlı Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Hizmet Ekonomisi
Kalkınma Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Borsa ve Yatırım
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Ders Notları
Ekonomi Düşünürleri
Genel Ekonomi Soruları
Özel İstatistik Arşivi
Özel İktisat Konuları
Açık Öğretim İktisat
Ekonomi Kurumları
Kamu Yönetimi
Kamu (Devlet) Maliyesi
Sigortacılık Konuları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uluslararası İktisat Test Soruları 

1)  Yabancı para biriminin ulusal para birimi cinsinden değerine ne ad verilir?

A)  Döviz kuru

B)  Nominal döviz kuru

C)  Rcel döviz kuru

D)  Paritc

E)  Reel parite 

2)  R=eP* / p (e: Nominal döviz kuru, P*: Yurtdışı fiyat düzeyi, P: Yurtiçi fiyat düzeyi) denklemi neyi ifade eder?

A)  Döviz kuru

B)  Nominal döviz kuru

C)  Reel döviz kuru

D)  Parile

E)   Nominal parite 

3) Satmalına gücü paritesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Reel döviz kuru bire eşitse bir birim ulusal paranın yurtiçi ve yurtdışı satın alma gücü aynıdır.

B)  Reel döviz kuru birden küçükse nominal döviz kuru aşırı değerlenmiştir.

C)  Reel döviz kuru birden büyükse nominal döv iz kuru eksik değerlenmiştir.

D)  Reci döviz kurunu bire eşitleyen nominal döviz kuruna satınalma gücü paritesi denir.

E)  Reci döviz kurunu sıfıra eşitleyen kura satmalına gücü paritesi denir. 

4)     Türkiye'deki     mevcut     kur     sistemine     en     yakın     sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Sabit kur sistemi

B)  Tam esnek kur sistemi

C)  Yönetilen (kirli dalgalı) kur sistemi

D)  Altın sistemi

E)  Barter 

5)  Aşağıdakilerden hangisi açık bir ekonomide iç talebin (absorbtion) unsurlarından biri değildir?

A)  Özel tüketim

B)  Özel yatırım

C)  Kamu harcamaları

D)  İthalat

E)  İhracat 

6)    Aşağıdaki   faktörlerden   hangisi   açık   bir   ekonominin   ithalat hacmini artırmaz?

A)  Reel GİSYİH artışı

B)  Reel döviz kurunun düşmesi

C)  Reel döviz kurunun yükselmesi

D)  Marjinal ithalat eğiliminin artması

E)   Ekonomik büyümenin hızlanması 

7)   Aşağıdaki   faktörlerden   hangisi  açık   bir   ekonominin   ihracat performansını negatif etkiler?

A)  Dünya ekonomisinin genişlemesi

B)  Dünya ekonomisinin daralması

C)  Reel döviz kurunun yükselmesi

D)  Sanayide katma değerin artması

E)  ileri teknoloji ürünlerinin üretilmesi 

8) Devalüasyonun net ihracatı pozitif etkileyebilmesi için gerekli olan Marshall-Lerner koşulu ne demektir?

A)  İthalat ve ihracat talebinin fiyat esneklikleri toplamının sıfır olması

B)  İthalat ve ihracat talebinin fiyat esneklikleri toplamının bir olması

C)  İthalat ve ihracat talebinin fiyat esneklikleri toplamının sıfırdan küçük olması

D)  İthalat ve ihracat talebinin fiyat esneklikleri toplamının sıfırla bir arasında olması

E)  İthalat ve ihracat talebinin fiyat esneklikleri toplamının birde büyük olması 

9)  Devalüasyon ile net ihracat arasındaki ilişkiyi gösteren J Eğrisinin şekli neyi açıklar?

A)  Devalüasyonun net ihracatı artırması belli bir gecikme ile olur.

B)  Devalüasyon net ihracatı anında artırır.

C)  Devalüasyon net ihracatı hiç etkilemez

D)  Devalüasyon net ihracatı azaltır.

E)  Devalüasyon hem ihracatı, hem ithalatı artırır. 

Uluslar arası İktisat Soruları 

10) Ödemeler dengesi hangi üç temel dengeden oluşur?

A)  Dış ticaret dengesi+Cari denge+Net hata ve noksan

B)  Cari denge+Sermaye hareketleri dengesi+Resmi rezervler dengesi

C)  Dış ticaret dengesi+Cari denge+Resmi rezervler dengesi

D)  Dış ticaret dengesi+Cari denge+Sermaye hareketleri dengesi

E)  Cari denge+Net hata ve noksan+Resmi rezervler dengesi 

11)  Esnek döviz kuru sisteminde para-maliye politikalarının etkinliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  Maliye politikası hiç etkin değildir.

B)  Para politikası hiç etkin değildir.

C)  Para ve maliye politikalarının ikisi de tam etkindir.

D)  Para ve maliye politikalarının hiçbiri etkin değildir.

E)  Para ve maliye politikaları eşit etkinliktedir. 

12)  Sabit döviz kuru sisteminde para-maliye politikalarının etkinliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  Para politikası tam etkindir.

B)  Maliye politikası tam etkindir

O Para ve maliye politikalarının ikisi de tam etkindir

D)  Para ve maliye politikalarının hiçbiri etkin değildir.

E)  Para ve maliye politikaları eşit etkinliktedir. 

13)      Karşılaştırmalı      üstünlükler     teorisine     göre      aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

A)  Dışa açılma kendine yeterlilik durumundan daha etkindir

B)  Ülkeler karşılaştırmalı üstünlüğe sahip oldukları ürünleri ihraç, diğerleri ithal etmelidir.

C)  Ülkeler karşılaştırmalı üstünlüğe sahip oldukları ürünleri ithal, diğerlerini ihraç etmelidir.

D)  Ülkelerin dış ticarete açılması dünya ticaretini genişletir.

E)  İlkelerin dış ticarete açlması toplumsal refahı artırır. 

14)Dış  ticaret  hadlerinin   Türkiye  aleyhine  dönmesi  durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  Türkiye'nin ihracatı artar

B)  Türkiye'nin ithalatı azalır

C)  Türkiye'nin borcu azalır

D)  Türkiye'nin döviz kazancı azalır.

E)  Türkiye'nin rekabet gücü artar. 

15) Aşağıdaki      kuruluşlardan      hangisi      uluslararası      ticaretin serbestleştirilmesiyle doğrudan ilişkili bir küresel aktördür?

A)  Dünya Ticaret Örgütü

B)  Uluslararası Para Fonu

C)  Dünya Bankası

D)  Birleşmiş Milletler

E)  Eksimbank 

16) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin AB üyesi olmadan Gümrük Birliğini kabul etmesinin sonuçlarından biridir?

A)  AB ile serbest faktör dolaşımı imkanı getirmiştir.

B)  AB ile ortak para birimine geçilmiştir.

C)  AB üyelerine karşı ortak gümrük tarifesi uygulamasına geçilmiştir.

D)  AB üyelerinden yapılan ithalattan büyük kazanç sağlanmıştır.

E)  Üçüncü ülkelere karşı AB ile aynı gümrük tarifesi uygulamasına geçilmiştir. 

17)2004 yılı itibariyle AB'nin üye sayısı kaç olacaktır?

A) 12             B) 15              C)20                D) 25              E) 30 

18)AB'nin 2008 son genişleme dalgasında  hangi iki ülke birliğe katılacaktır?

A)  Bulgaristan-Romanya

B)  Türkiye-Bulgaristan

C)  Türkiye-Romanya

D)  İsveç-Norveç

E)  Letonya-Slovenya 

Uluslar arası İktisat Final Soruları 

19)MaAstricht Kriterlerine göre maksimum Toplam Borç / GSMH oranı % kaçtır?

A)  % 20

B)  c/o 30

C)  %40

D)  % 50

E)  %60 

20)Maastricht Kriterlerine göre maksimum Bütçe Açığı / GSMH oranı kaçtır?

A)  % 1

B)  % 2

C)  %  3

D)  % 4 

21)  EURO' nun 1995'te yapılan Avrupa Birliği Zirvesi' nden önceki adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) LIBOR

B) SWIFT

C) SWAF

D)  ECU

E)  SDR 

22)  Aşağıdakilerden hangisi IMF'in kurulma amaçları arasında ver almaz?

A) Uluslararası parasal işbirliğinin teşvik edilmesi

B)  Döviz kurlarında istikrarın teşvik edilmesi

C) Sıkı döviz kontrollerin uygulanmasını sağlamak

D) Uluslararası ticaretin geliştirilmesi

E) Üye ülkelerin ödemeler bilançosu açıklarının kapatılması 

23)    Aşağıdakilerden    hangisi    IMF'    den    sağlanan    özel   kredi imkanlarından bir tanesidir?

A) Genişletilmiş Fon Kolaylığı

B) Güçlendirilmiş Yapısal Uyum Kolaylığı

C) Petrol Kolaylığı

D) Yapısal Uyum Kolaylığı

E) Sistemi Yapılandırma Kolaylığı 

24)  Paranın zamanlar-arası Fiyatına ne ad verilir?

A) Ons

B)  Faiz

C) Arbitraj

D)  Döviz

E) Kur 

25) Gelişmekte olan ülkelerde verimli özel sektör yatırımlarını teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla 1955 yılında kurulmuş olan "Dünya Bankası Grubu" üyesi kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA)

B) Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA)

C)  Uluslararası Finansman Kurumu (IFC)

D)  Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümlenmesi Uluslararası Merkezi

E)  Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) 

26)   Uluslar   arası   Para   Fonu   '   nun   (IMF)   merkezi   aşağıdaki başkentlerden hangisindedir?

A) New York

B)  Frankfurt

C) Tokyo

D)  Londra

E) Washington 

Uluslar arası İktisat Vize Soruları 

27) Mutlak Üstünlük Teorisi' ni ortaya atan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) A. Smith

B)  D. Ricardo

C) G. Haberler D)J. S. Mili E) Keynes 

28)   Klasik iktisatçılardan dış ticarette talep koşullarına ilk kez yer veren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) A. Smith B)J.S. Mili

C)  Keynes

D)  D. Ricardo

E) A. Marshall 

29)  Uluslararası ticaret teorisi talep yönünden incelenirken aşağıdaki eğrilerden hangisi kullanılmaktadır?

A) Teklif eğrisi

B)  Eş ürün eğrisi

C)  Dönüşüm eğrisi

D)  Liretim imkanları eğrisi

E) Talep eğrisi 

30)   Aşağıdakilerden  hangisi,     ithal malı fiyatlarını attırarak  bu malların ithalatını dolaylı yoldan etkiler?

A)  Kotalar

B)  İhracatı teşvik önlemleri

C) Sübvansiyonlar

D) Damping

E) Gümrük tarifeleri 

31)  Dış ticarette "Tarife Benzeri Önlemler" arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz ?

A)  İthalat teminatları

B) Gümrük vergileri

C)  Fonlar

D) Görünmeyen engeller

E)  Dolaylı vergiler 

Uluslar arası İktisat KPSS Soruları 

32)  Aşağıdaki  politikalardan hangisi, ihracat için üretim ile üretilen ürünlerin dışarıya satımını kolaylaştırıcı ve teşvik edici bir politikadır?

A)  İthal ikamesi politikası

B) Sübvansiyon politikası

C)  İhracatı teşvik politikası

D) Gümrük politikası

E)  Damping politikası 

33) Aşağıdaki uluslar arası ekonomik entegrasyon biçimlerinden hangisi, birleşmeye giden ekonomilerde mal ve hizmet akımlarına serbestlik sağlayarak ticarete engel olan kısıtlamaları ortadan kaldırarak bir ortak pazar yaratma amacı gütmektedir?

A)  Uluslararası ekonomik birleşme

B) Serbest ticaret bölgesi

C)  Ekonomik işbirliği

D) Tercihli ticaret anlaşmaları

E) Gümrük birliği 

34)   Aşağıdakilerden   hangisi   ,   ekonomik   birleşme   (entegrasyon) türleri arasında yer almaz ?

A) Gümrük birliği

B) Serbest ticaret bölgesi

C) Tercihli ticaret anlaşmaları

D) Ortak pazar

E) Ekonomik birlik 

35)     Avrupa    Birliği'nin    kurulmasına    öncülük    eden    kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa Konseyi

B)  IMF

C) Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü

D) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu

E) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

36)   Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği Antlaşması olarak da bilinen antlaşmadır?

A)  Roma Antlaşması

B)  Maastrichı Antlaşması O Brüksel Antlaşması

D)  Washington Antlaşması

E)  Paris Antlaşması 

37)  Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)' nin kurulmasında öncülük eden ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rusya

B) Azerbaycan

C) Türkiye

D) Gürcistan

E)  Bulgaristan 

38)  Aşağıdakilerden hangisi, döviz piyasasının fonksiyonlarından biri değildir?

A) Borçlanma

B) Kredi sağlama

C) Döviz risklerini önleme

D)  Dış ticaret dengesinin zaman içinde kurulmasına yardım

E) Satın alma gücü transferi 

39)  İki ayrı döviz piyasasında oluşan iki farklı kuru ortadan kaldıran mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hedging

B)  Forvvard

C) Svvap

D) Spekülasyon

E) Arbitraj 

Açıköğretim Uluslar arası İktisat Soruları 

40)  Aşağıdakilerden hangisi, döviz kontrolünün amaçlarından biri değildir?

A)  Bilanço açıklarını giderme

B) Tarımı koruma

C) Sermaye ihracını kontrol

D) Sanayii koruma

E)  Kalkınmayı gerçekleştirme 

41) Belirli bir süre içinde bir ekonominin yerleşik vatandaşları ile yabancılar arasında meydana gelen ekonomik akımlara bağlı değerlerin, transfer ödemelerinin ve rezervlerde meydana gelen değişikliklerin sistematik ve muhasebe kayıtlarına uygun olarak belirlendiği istatistiki bir belgeye ne ad verilir?

A) Ödemeler bilançosu

B) Dış ticaret dengesi

C) Sermaye bilançosu

D) Transferler hesabı

E) Câri denge 

42) Dünya üzerinde mevcut olan bağımsız ülkeler ile ekonomik birimlerin kendi aralarındaki her türlü ödemenin yapılabilmesine imkan tanıyan uluslararası kurumsal yapı, mekanizma ve uygulamalar bütününe ne ad verilir?

A) Yeni Dünya düzeni

B) Para rejimi

C) Para düzeni

D)  Uluslar arası para fonu

E) Uluslararası para sistemi 

43) Bretton Woods Para Sistemi, aşağıdaki standartlardan hangisine dayanmaktaydı?

A)  Saf itibari

B) Saf mal

C) Altın

D) Altın döviz

E) Gümüş 

44)   Avrupa Para Sisteminin benimsediği döviz kuru sistemi esas olarak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabit kur

B)  Esnek kur

C)  Değişken kur

D) Ayarlanabilir kur

E) Sabit fakat ayarlanabilir kur 

AÖF Uluslar arası İktisat Soruları 

45)   EURO, aşağıda  belirtilen tarihlerden  hangisinde tam olarak yürürlüğe girmiştir?

A)  l Ocak 2001

B)  l Temmuz 2001

C)  l Ocak 2002

D)  l Temmuz 2002

E)  l Temmuz 2003 

46)  Türkiye'nin    IMF'den kullanabileceği maksimum  SDR (Serbest çekim hakkı) ortalama olarak ne kadardır?

A)  1 milyar SDR

B) 2 milyar SDR

C)  3 milyar SDR

D) 5 milyar SDR

E) 7 milyar SDR 

47)  Türkiye, Asya Kalkınma Bankası'na üye ülke olarak aşağıdaki tarihlerden hangisinde katılmıştır?

A) 1989

B)1990

C)1993

D)1996

E)1999 

48) Belli miktardaki iki paranın aynı anda birbirine karşı bir vadede satın alınıp bir başka vadede satılmasına imkan tanıyan vadeli işlemlere ne denir?

A) Takas işlemleri

B) Svvap işlemleri

C) Opsiyon işlemleri

D)  Future işlemleri

E)  Leasing işlemleri 

49)  Dünya Bankası Grubu'nun en yeni kuruluşu hangisidir?

A)  Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA)

B) Uluslararası Finansman Kurumu (IFC)

C)  Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümlenmesi Uluslararası Merkezi

D) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD)

E) Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) 

50)  Avrupa'da birlik içinde yeni iş olanakları yaratılması mesleki eğitim programları yapılması gibi konularda finansman sağlayan Fon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa Parasal İşbirliği Fonu

B) Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu

C) Avrupa Sosyal Fonu

D) Avrupa Kalkınma Fonu

E) Avrupa Garanti ve Yönlendirme Fonu 

ULUSLARARASI İKTİSAT CEVAPLI TEST SORULARI II

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

B

C

D

C

E

C

B

E

A

B

A

B

C

D

A

 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

E

D

A

E

C

D

C

E

B

C

E

A

B

A

E

 

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

B

C

A

C

D

B

C

A

E

B

B

E

D

E

D

46

47

48

49

50

 

C

B

B

E

C

 

                                 

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Sağlık Bilgileri

Since 2005