Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Osmanlı Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Hizmet Ekonomisi
Kalkınma Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Borsa ve Yatırım
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Ders Notları
Ekonomi Düşünürleri
Genel Ekonomi Soruları
Özel İstatistik Arşivi
Özel İktisat Konuları
Açık Öğretim İktisat
Ekonomi Kurumları
Kamu Yönetimi
Kamu (Devlet) Maliyesi
Sigortacılık Konuları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uluslararası Piyasalar 

Para ve sermaye piyasalarının oturmuş olduğu gelişmiş ülkelerde birikimlerini değerlendirmek durumunda olan tasarruf sahipleri, gelişmekte olan  ülkelerin  finans  piyasalarında    oluşan  karlardan  etkilenmektedirler. 

Üstelik ülkeler arasında uygulanan kambiyo politikaları sebebiyle bu karlar katlanabilmededir. Gelişmiş bir ekonomide elde edebileceği kazancın 10 katını elde edebilme şansı olan yatırımcılar grubu açısından, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ekonomilere bir sermaye akımının başlaması kaçınılmaz bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Uluslar arası Finansal Piyasalar 

Sermaye hareketlerinin ödemeler bilançosuna olumlu etkisi ancak, fonların verimli ve etkin yatırımlara yönlendirilmesi ve finansal piyasaların etkin çalışması ile mümkündür. Bunun için önce finansal piyasaların tanınması gerekmektedir. 

Uluslararası Finansal Piyasaların Yapısı Nasıldır? 

Finansal piyasalar, tasarruf fazlasına sahip kişi ve kuruluşların ellerindeki fonları tasarruf açığı içinde bulunanların kullanımına sunmalarına aracılık eden piyasalardır. Yani fon talep edenlerle fon arzedenleri buluşturan piyasalardır. Fonlar birtakım kıymetli evraklarla devredilmektedir. Bunlara da finansal araçlar denilmektedir.

İki tarafı da aynı ülkede yerleşik olan kişiler ve kuruluşlardan oluşan piyasalar yurtiçi niteliktedir. Taraflardan birisi yabancı ülkede yerleşik veya normal olarak yürütülen işin merkezi yurtdışında bulunuyorsa bu takdirde uluslararası bir finansal işlem sözkonıısudur. Ulusal fonların yabancılara veya yabancı fonların yerli kullanıcılara aktarılması durumunda uluslararası finansal işlemden bahsedilebilir. Ayrıca iki tarafta ülkede yerleşik olmakla birlikte işleme konu olan para yabancı bir para ise de uluslararası finansal bir işlem yapılmış sayılır. 

Finansal Piyasaların Fonksiyonları Nelerdir? 

1-    Fonların arz edenlerden, fon talep edenlere doğru akışını gerçekleştirmek,

2-   Menkul değerlere likidite sağlamak ve menkul değerlerin fiyatının oluşumunu sağlamak,

3-  İşletmelere kaynak tahsisinde bulunarak yatırımları artırmak,

4-  Ulusal üretim artışında ve kalkınma hızının yükselmesine yardımcı olmak,

5-  Riskin fiyatlandırılması ve riski önleyecek araçların geliştirilmesi,  

Ulusal Piyasaların Uluslararasılaşması ve Uluslar arası Piyasaların İşleme Koşulları Nasıldır?  

Son yıllarda uluslararası mali piyasaların uluslararasılaşma derecesi ve işlem hacimleri artmakladır. Bir ulusal finansal piyasanın uluslararasılaşması ve bunun sürdürülcbilmesinin temel koşulları:

-    Ulusal ekonominin güçlü ticari ve endüstri) el potansiyelle desteklenmesi (Gelişmiş bir ekonomi),

- Siyasal ve ekonomik istikrar,

-    Önemli   ölçüde   dış   finansmana   imkan   tanıyan   yeterli   tasarruf kaynaklarının varlığı,

- Yüksek konvertibilitesi olan güçlü bir para,

- İç finansal piyasanın sağlam olması,

- Dünyada geniş bir şube ve muhabir şebekesinin bulunması,

-     İç    ve    uluslararası    sermaye    hareketleri    üzerindeki    hükümet müdahalelerinin en düşük düzeyde olması,

-   Finansal işlemleri iç piyasaya göre cazip kılan tercihli bir vergi sisteminin bulunması,

- İdari ve gümrük formalitelerinin basit olması,

-  Borsada ihraç dilen hisse senetlerinin fiyatlandırılması gibi satış sonrası hizmetlerin bulunması,

-  Ulaşım ve iletişim imkanlarının artırılması, (telekominikasyon yoluyla)

- İşlem maliyetlerinin azaltılması,

- Finansal yeniliklerin sunulması

Hükümetlerin ulusal piyasalara müdahaleleri, genelde iç ekonomik durum ve ödemeler bilançosu dengesinin sağlanması için yapılmaktadır. Bu müdahaleler ulusal piyasaların uluslararasılaşmasını da önlemektedir.

Ulusal  Piyasalarla   Uluslararası  Piyasalar   Arasındaki Bağlantılar Nasıldır? 

Genelde uluslararası nitelendirilselcr bile tüm finansal piyasaların ulusal niteliği ağır basmakladır. Bu piyasalarda yapılan işlemlerin ancak bir bölümü uluslararası niteliktedir. En büyük uluslararası piyasalarda bile sınır ötesi işlemlerin payı oldukça düşüktür. 

Uluslararası piyasalar, borç verenlerin kimliklerini açıklamama (Sır saklama), ulusal borsa ve vergi kanunlarında önemli ölçüde etkilenme ve hiçbir devletin uyruğuna bağlanmama özelliklerini korumakladırlar.

Uluslararası mali piyasalar birbirleriyle bağlantılı piyasalardır. Bu bağlantıların özellikleri şunlardır:

1-  Uluslararası finansal piyasalar, fonları uluslararası alanda sağladıkları için, ülkelerin ulusal para ve maliye politikalarından bağımsızdırlar.

2-  Uluslararası mali piyasalar, ulusal piyasaların tamamlayıcısı ve rakibi olmak gibi iki role sahiptirler.

3-   Uluslararası piyasalarda borç alanlar çeşitli alanlarda fon ararken maksimum hareketliliğe ve esnekliğe sahip kişilerdir.

Dünyadaki En Önemli Uluslararası Finansal Piyasalar Hangileridir? 

Londra, Tokyo ve Ne\vyork dünyanın en büyük mali merkezleri durumundadır. Paris, Frankfurt, Zürih. Cenevre, Amsterdam, Singapur ve Hong Kon» gibi merkezler ise daha çok bölgesel olup, ikinci sırada gelmektedirler.

Sermaye piyasaların bu günkü durumuna baktığımızda 2. Dünya Savaşı'ndan beri ABD'nin uluslararası finansın lideri durumunda olduğu görülmektedir. Bunun temci sebepleri şöyle sıralanabilir:

1-  ABD Dolarının müdahale, likidite tutma ve uluslararası rezerv para olma özelliklerinden dolayı güçlü olması,

2-   Amerikan Finans kuruluşlarının kaynaklarının,güvenilirliklerinin, etkinliklerinin ve likiditelerinin büyüklüğü,

3-    Fon arz ve talebinin ABD Doları olarak yapıldığı Eurodolar piyasalarının gelişmesi de başka bir faktördür.

Dünyada ikinci olarak itibar gören uluslararası piyasa, Batı Almanya Sermaye Piyasasıdır. Batı Almanya Sermaye Piyasası'nın yapısı bankacılık sektörünün hakim olduğu ve sosyal refah devleti anlayışı nedeniyle sosyal güvenlik kuruluşlarının önemli olduğu bir yapıya sahiptir.

Çok büyük bir ulusal piyasaya sahip olan Japon Piyasalarının ise uluslararası alanda giderek önemi artmaktadır. 

1. Dünya Savaşı öncesi uluslararası finans merkezi olarak birinci sırada yer alan İngiltere ve Fransa piyasaları bu önemlerini günümüzde kaybetmişlerdir. 

Uluslararası Finansal Piyasaların Sınıflandırılması Nasıl Yapılır? 

Uluslar arası Sermaye Piyasaları 

Yaygın olarak yapılan bir sınıflandırmaya göre finansal piyasalar ikiye ayrılmaktadır. 

PARA PİYASALARI:

SERMAYE PİYASALARI:

- Vadeleri bir yıla kadar olan fonların ödünç alınıp verildiği piyasalar para piyasalarıdır.

-Temel fonksiyonları, işletmelerin kısa vadeli işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamaktır.

- Para piyasasında temel aracı kurumlar, bankalar, leasing, factoring, foıfaiting ve sigorta işletmeleri gibi işletmelerdir.

- Genelde bankalar ve benzeri aracı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilirler.

- Bir yıldan uzun vadeli fon işlemleriyle ilgili piyasalar sermaye piyasalarıdır. -Temel fonksiyonu işletmelerin orta ve uzun vadeli yatırım fonu ihtiyaçlarını karşılamaktır.

- Sermaye piyasaları tahvil hisse senedi gibi devredilebilir menkul değerlerin alınıp satıldığı yerlerdir. Tahviller uzun vadeli borçlanma aracı, hisse senetleri ise ortaklık aracıdır. Bu piyasadaki işlemler tamamen menkulleşmiştir.

- Bu piyasalar para piyasalarına göre fonlara daha kolay, daha yaygın ve daha ucuz biçimde ulaşma imkanı sağlarlar.

- Organize olmuş ve olmamış piyasalar olarak ikiye ayrılır.

- Genelde borsa ve tezgahüstü piyasalarda işlem görürler.

Uluslararası sermaye piyasalarında fon arz ve talep edenler, dört alt piyasaya başvurabilirler. Bunlar: 

1-  Ulusal Para ve Sermaye Piyasaları

2-  Yabancı Para ve Sermaye Piyasaları

3-  Euro Piyasalar

4-  Yabancı Döviz piyasalarıdır.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Sağlık Bilgileri

Since 2005